Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Talousarvio vuodelle 2021 – ja tietoa neuvotteluprosessista

kaupungin talousarvio

Tähän alkuun pieni esittely siitä, miten budjetin rakentaminen normaaliprotokollalla menee. Ja sen jälkeen katsotaan miten syksyllä 2020 budjettineuvottelut etenivät.

Valtuustoaloitteet, joilla budjettivaikutuksia

Budjetointi alkaa luottamushenkilöiden osalta jo maaliskuussa seuraavan vuoden osalta. Silloin tulee jättää valtuustossa sellaiset valtuustoaloitteet, joilla on budjettivaikutuksia. Muuten valtuustoaloitteella ei tulisi olla budjettivaikutuksia ja jos on, niin sitten sen käsittely jää seuraavalle kierrokselle. Aloitteita käsitellään lautakunnissa ja mahdollisesti valtuustossa, josta ne voivat tulla osaksi toimialan talousarviota.

Lautakuntien talousarvio

Syksy alkaa lautakunnissa seuraavan vuoden talousarvion käsittelyn merkeissä. Virkamiehet valmistelevat talousarvioesityksen valtuuston toiveiden perusteella, johon lautakunta tekee tarvittavia muutoksia ja hyväksyy sen.

Teknisessä lautakunnassa meillä on erikseen hyväksyttävänä käyttötalous eli mm. kunnossapito, sekä investoinnit. Yleensä nämä ovat käsittelyssä elo- ja syyskuun kokouksissa.

Jos teemme lautakunnassa muutosesityksiä, niillä on suurempi painoarvo, jos esittelijä ottaa ne nimiinsä suoraan pohjaesitykseen tai jos ne menevät lautakunnan yksimielisenä päätöksenä. Jos muutosesityksestä äänestetään lautakunnassa, sillä on pienempi painoarvo seuraavassa vaiheessa, jos se on mennyt kovin tasan puolesta ja vastaan.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys

Lautakuntien talousarviot toimivat perustana kaupunginjohtajan esitykselle. Kaupunginjohtaja tarkastelee lautakuntien hyväksymiä budjettiesityksiä ja tekee omat johtopäätöksensä ja painotuksensa. Sen jälkeen kaupunginjohtaja esittää valtuustolle ehdotuksensa seuraavan vuoden talousarviosta.

Valtuustoryhmät tutkivat kaupunginjohtajan esitystä ja miettivät omia tavoitteita

Valtuuston valtuustoryhmät ja muut luottamushenkilöt tutkivat kaupunginjohtajan esitystä ja tekevät omat huomionsa. Tämä on välillä salapoliisityötä, sillä meille ei suinkaan kerrota, mitä lautakuntien esityksestä on mennyt sellaisenaan kaupunginjohtajan esitykseen, ja mitä on muutettu. Meidän pitää verrata näitä kahta eri formaatilla olevaa dokumenttia. Tässä kyllä voisi tekniikkaa käyttää niin, että muutokset näkyisivät selkeästi.

Eli vaikka olemme saaneet muutosesityksen teknisessä lautakunnassa yksimielisenä läpi, niin se voi olla poistettuna/leikattuna/muutettuna kaupunginjohtajan talousarviossa.

Meidän ryhmän osalta budjettityöhön otetaan mukaan valtuustoryhmä, mutta myös lautakunnissa olevat jäsenet ja varajäsenet. Valtuustoryhmä voi koostua pelkästään valtuutetuista, mutta Vihreillä siinä on mukana myös varavaltuutettuja, joten pystymme laajemmin tutkimaan talousarvioesitystä ja vastaavuutta lautakuntien esityksiin. Lautakuntien jäsenten osallistaminen tähän prosessiin on äärimmäisen tärkeää, että löydämme kaikki muutokset ja tiedämme missä mennään.

Tässä on yleensä ollut tiukka aikataulu. Eli kaupunginjohtajan esityksen jälkeen valtuustoryhmä tutkii kaupunginjohtajan esitystä muutamia päiviä. Sen perusteella virkamiehille lähetetään lista kysymyksiä, joihin virkamiehet vastaavat noin viikossa. Vastausten saamisen jälkeen käymme talousarviota uudelleen läpi todennäköisesti viikonlopun yli. Ja talousarviokirja on aika paksu! Sen läpikäyntiin menee kyllä aikaa. Pitää toivoa, ettei lapsilla ole menoa tai itsellä opetusta sinä viikonloppuna.

Budjetin läpikäymisestä ja erinnäisistä neuvotteluista tulee helposti kymmeniä tunteja luottamustoimeen lisätunteja, mutta näissä keskusteluissa on kyllä erittäin tärkeää olla mukana. Itse koen, että tämä on yksi tärkeimmistä hetkistä olla mukana. Yksi tai kaksi henkilöä ei voi tietää missä mennään näin suuressa kaupungissa, joten kaikkien luottamustoimea hoitavien olisi hyvä olla mukana. Kiitos Vihreiden ryhmälle kaikkien luottamustoimea hoitavien osallistamisessa budjettineuvotteluprosessiin lyhyessä ajassa!

Kun ryhmän tavoitteet ja prioriteetit on selvillä, ryhmän valitsemat neuvottelijat lähtevät viemään viestiä puolueiden välisiin neuvotteluihin.

Valtuustoryhmien väliset neuvottelut

Valtuustoryhmien neuvotteluissa lähdetään liikkeelle kaupunginjohtajan antamasta budjettiesityksestä.  Tähän jokainen ryhmä tuo omat muutostoiveensa ja painotuksensa. Tärkeintä tässä on se, että yhdessä neuvotellen jokainen saa jotain ja tekee myös kompromisseja. Tämä on demokratian ydin. Arvostan kovasti neuvottelijoiden työtä. Aina tulee voittoja ja pettymyksiä.

Näistä neuvotteluista tulee sitten tulevan vuoden talousarvio, jos sovussa on mukana valtuuston enemmistö.

Valtuusto hyväksyy talousarvion

Seuraavaksi tämä neuvottelutulos menee valtuuston hyväksyttäväksi joulukuussa. Läpimenemisen vuoksi on tärkeää, että neuvottelutuloksen takana seisoo valtuuston enemmistö, sillä valtuusto hyväksyy talousarvion yleensä äänestyksen kautta.

Espoon talousarvio

Täältä näet Espoon talousarvion

https://www.espoo.fi/fi-fi/espoon_kaupunki/paatoksenteko/talous/talousarvio

kaupungin talousarvio

Vuoden 2021 talousneuvottelujen erikoisuus

Vuoden 2020 aikana tuli Korona. Kesän korvilla huomattiin sen vaikuttavan vahvasti kaupungin budjettiin. Valtion korvauksista ei ollut tietoa ja oli paljon tuntematonta. Kaupunginhallitus päätti tilata konsultilta esityksen Espoon kestävän taloudenpidon määrittelemiseksi.

Konsultin tekemä budjettiesitys tuli valtuutettujen tietoon syksyllä samaan aikaan, kun lautakunnat päättivät omista talousarvioista. Konsultin esitystä läpikäymään asetettiin erilliset budjettineuvottelut. Tavoitteena oli saada viisivuotinen suunnitelma Espoon talouden tasapainottamiseksi.

Konsultin esitys esitettiin valtuustoryhmille, jonka jälkeen piti erittäin nopeasti organisoida esityksen läpikäyminen valtuustoryhmässä. Haasteellisinta tässä oli se, että esitys oli erittäin ylimalkainen eikä oikeasti antanut konkretiaa leikkauksista. Tästä lähti paljon kysymyksiä virkamiehille, jotka sitten vastasivat mahdollisimman hyvin.

Vastausten jälkeen valtuustoryhmä kokoontui ja laittoi tärkeysjärjestykseen omat tavoitteet.

Sen jälkeen alkoivat valtuustoryhmien neuvottelijoiden neuvottelut.

Konsultin esityksen ongelmia

Vihreä ryhmä kiinnitti huomiota, että konsultin esitykset eivät olleet kovinkaan toteuttamiskelpoisia käytännössä.

Tässä esimerkki:

Esityksessä sivistystoimesta säästetään useita miljoonia. Tämä säästö oli suunniteltu saavutettavan siirtymällä 4-sarjaisiin kouluihin seuraavan viiden vuoden aikana. Säästöä tulee tämän seurauksena siivouksessa, ruokahuollosta, ylläpidossa ja vähentyneinä kiinteistöinä. Eli ensisijaisesti opetustoimelta säästetyistä tiloista tulee kerrannaisvaikutuksena säästöjä. Säästöt tulevat siitä, että kouluista tehdään minimissään 4-sarjaisia. Tähän asti suuntaus on ollut tehdä 3-sarjaisia ja Karhusuon elokuussa 2020 valmistunut koulu on 3-sarjainen.

Kysymys virkamiehille: Miten nämä miljoonasäästöt käytännössä voidaan saada aikaan sivistystoimesta?

  • Virkavastuulla annettu vastaus oli, että 11 pientä koulua lakkautetaan seuraavan 5 vuoden aikana.

Ongelma tässä tosiaan on se, että Espoossa ei ole yhtään koulua, johon mahtuisi näitä lakkautettavien koulujen koululaisia edes yhtä sarjaa. Jos yksisarjainen koulu lopetetaan, tarvitaan 6 luokkatilaa (1-6 luokille omansa). 2-sarjaiselle 12 ja 3-sarjaiselle 18 luokkatilaa. Ei missään koulussa ole tällaisia tiloja odottamassa.

Eli jos halutaan toisesta koulusta isompi, niin sille joudutaan rakentamaan lisätilaa.

Samassa esityksessä investointikattoa vähennettiin, mikä tarkoittaa nykyistenkin kouluhankkeiden karsimista tulevilta vuosilta. Miten me voidaan saada säästöjä lakkauttamisesta, jos koululaisille ei ole tiloja, vaan ne joudutaan rakentamaan eli tekemään lisää investointeja? Mutta samalla leikataan investointeihin laitettua rahasta?

Muutamia kouluja ollaan jo rakentamassa isommiksi ja on suunniteltu pienemmän koulun sulautumista siihen, mutta tällaiset suunnitelmat ovat enemmän 10v suunnitelmia kuin 5v. Ja nämä on jo laskettu budjettiin normaalillakin menettelyllä eli eikä tuo näissä konsulttiesityksen neuvotteluissa lisäsäästöjä.

Eli emme usko, että näitä sivistystoimeen tehtäviä säästöjä saadaan esityksen mukaisesti tiloista, siivouksesta, ruokahuollosta yms. Eli tämä ei ole toteuttamiskelpoinen tavoite emmekä voi olla siinä mukana.

Mistä säästöt otetaan, jos niitä ei suunnitelman mukaisesti saada tiloista seuraavan 5v aikana?

Niin, tähän ei saatu kunnollista vastausta. Eli jos (kun) säästöjä ei seinistä saada, niin mistä ne säästöt sitten otetaan, jotka opetustoimelle on asetettu?

Entä kun seinistä ei tule säästöjä, ei tule myöskään siivouksesta eikä ruokahuollosta.

Jos säästöt on merkitty neuvotteluissa toimialoittain, ne joudutaan jostain ottamaan. Eli sitten opetuksesta, ryhmäkokojen suurentamisesta yms. Tai sitten valtuusto päättää vuosittaisissa neuvotteluissa, ettei tämän neuvottelun tulosta toteuteta.

Toinen kynnyskysymys oli kirjastot

Konsultin esityksessä kirjastotoimelta vähennettiin rahaa, mikä virkamiesten mukaan tarkoittaa 2-3 lähikirjaston lakkauttamista.

Jos joku väittää, ettei esityksessä tehty lakkauttamisia, vaan lakkautukset tehdään lautakunnassa, niin ollaan kyllä täysin pihalla siitä, mitä budjetin tekeminen tarkoittaa.

Jos kirjastoilta leikataan x sataa tuhatta euroa, niin virkamiehet ovat pakotettuja, valtuuston toiveen mukaisesti, tuomaan esityksen lautakuntaan, missä nämä säästöt on tehty.

Neuvotteluissa virkamiehet kertoivat säästön tarkoittavan 2-3 lähikirjaston lopettamista, niin mitä uskot, että virkamiehet tuovat lautakuntaan?

Lakkauttaminen ei ole silloin lautakunnan tahto vaan valtuuston enemmistön tahto, jonka lautakunta on pakotettu toteuttamaan. Riippumatta kuka lautakunnassa on ja onko kyseisen jäsenen puolue ollut tekemässä leikkauksia.

Ja olisi vastuutonta lautakunnalta olla hyväksymättä valtuuston enemmistön määräämää tavoitetta ja virkamiesten virkavastuulla tekemää ehdotusta. Eli kyllä esityksellä sidotaan tulevien lautakunnan päätösten kädet aika hyvin.

Konsultin esityksen vaikutus

Konsultin esitys hyväksyttiin suhteellisen pienellä enemmistöllä valtuustossa ja sen vaikutukset näkyivät heti.

Heti seuraaviin lautakuntien ja jaostojen kokouksiin alkoi tulla menojen karsimista valtuuston toiveen mukaisesti.

Täältä löydät konsultin esityksen perusteella tehty kestävän talouden ohjelma, minkä  Kok, SDP, RKP, Keskusta ja Liberaalit hyväksyivät. He hyväksyivät tämän ohjelman ohjaavan seuraavan 5 vuoden budjetointia.
Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelma, valtuuston hyväksymä 19.10.2020

Esiin nostettavaa on myös se, että tämä on 5v ohjelma. Eli tämän hyväksyneiden puolueiden uusi tuleva valtuustoryhmä on periaatteessa sitoutettu noudattamaan tätä ohjelmaa. Tämä on merkittävä ennakkotapaus. Mielenkiinnolla seuraan, mitä heidän ensi keväänä valitut valtuuston jäsenet ovat mieltä käsien sitomisesta. Tulevatko he noudattamaan tätä vai heitetäänkö tämä romukoppaan seuraavissa talousneuvotteluissa? Jos tätä ei noudateta, niin mikä merkitys näillä neuvotteluilla edes on?

Kalajärven koulu

Esimerkkinä voidaan ottaa vaikka Kalajärven uuden yhtenäiskoulun hanke. Hankkeen pienentäminen oli heti päätöksen jälkeen käsittelyssä tila- ja asuntojaostossa. Hankkeesta karsittaisiin pois uusiutuvan energian käyttäminen, ulkokenttä ja liikuntasali pienennettiin. Ja tämä meni läpi!  🙁

On vaan niin järjetöntä ja kaupunkikeskuksen etätasa-arvoista kohtelua, ettei Kalajärvi saa vieläkään täysimittaista kenttää. Se olisi ollut edullista tehdä nyt koulun yhteyteen ja hyödyttäisi myös koulua, mutta ei. Nyt tehdään sali, missä alueen pelaajat eivät vieläkään voi pelata kotipelejään. Koko kaupunkikeskuksesta ei löydy isoa salia eikä tule löytymäänkään. Kalajärveltä pitää mennä 15-20km päähän pelaan “kotipelejä”.

Kirjastojen lakkauttaminen

Vaikka kulttuurilautakuntaan on tulossa kirjastoverkkoselvitys ihan kohta, niin silti lautakuntaan tuotiin jo esitys lähikirjastojen lakkauttamisesta. Ei kerennyt muste kuivua neuvotteluista, kun tätä jo esitettiin. Tällä haavaa tämä esitys ei ole mennyt läpi.

Toisaalta kysyn, että jos puolueet, jotka hyväksyivät konsultin talousarvioesityksen ja kirjastojen rahoituksen leikkaamisen, torppaa kirjaston lopettamisen esityksen, niin onko se linjassa tehdyn budjettipäätöksen kanssa? He tekivät kirjastojen säilymisen puolesta lautakunnassa esityksen. Eikö tämä ole vähän outoa?

No, mutta hyvähän se on meidän puolesta, jotka kirjastoja alunperin puollustettiin ja jäätiin osin niiden takia ulos sovusta. Mutta ihmettelen kuinka helposti neuvottelujen tulosta voidaan olla noudattamatta heti hyväksymisen jälkeen. Mikä merkitys neuvotteluilla edes oli?

Budjetit yhteen

Syksyllä 2020 eteni myös ne normaalit vuoden 2021 talousneuvottelut ja nyt kaupunginjohtajan talousarvion pohjaksi otettiinkin konsultin tekemä, valtuuston vähällä enemmistöllä, hyväksymä esitys.

Yleensä pohjalla on lautakunnissa kiertäneet lautakuntien toimialojen budjetit, joilla ei tänä vuonna sitten ollutkaan mitään merkitystä.

Kaupunginjohtaja teki oman esityksensä normaalien budjettineuvottelujen lähtökohdaksi, josta neuvottelimme valtuustoryhmän kesken.

Tästä kaupunginjohtajan esityksestä neuvoteltiin sitten normaalin menettelyn mukaisesti ja neuvoteltu tulos tulee valtuustolle joulukuussa.

Ne puolueet, jotka eivät olleet tuossa ylimääräisessä konsulttivetoisessa 5v budjettisovussa mukana, piti hyväksyä se, että vuoden 2021 budjettia lähdettiin rakentamaan konsultin, eikä lautakuntien, budjettien pohjalta. Ei siis lähdetty luottamushenkilöiden ja virkamiesten työstä liikkeelle vaan konsultin.

Jos tätä ei olisi hyväksynyt kaupunginjohtajan esityksen pohjaksi, ei olisi päässyt ollenkaan mukaan vuoden 2021 budjettineuvotteluihin. Koska tätä faktaa ei pystynyt enää muuttamaan, sillä kaupunginjohtaja oli tehnyt esityksensä konsultin budjetin pohjalta, Vihreät hyväksyivät tämän lähtökohdaksi.

Tämä ei tarkoittanut sitä, että olisimme hyväksyneet 5v suunnitelman, vaan sitä, että se oli tälle vuodelle kaupunginjohtajan pohjan aloituspiste.

Vuoden 2021 budjetin neuvottelut

Nyt tehdyssä kompromississa Vihreät ovat mukana, koska halusimme olla mukana puollustamassa ja poistamassa erityisesti sivistystoimen ja kirjastojen rahoja. Vihreiden aloitteesta kirjattiin myös seuraava lause:

Pieniä kouluja ja kirjastoja ei suljeta ensi vuoden aikana.

Tässä on mainittuna ensi vuosi sen vuoksi, että nämä neuvottelut olivat osa vuoden 2021 talousarviosta.

Konsultin esitys on 5v suunnitelma ja siellä nuo koulujen ja kirjastojen lakkauttamiset edelleen ovat toimialoilta leikattuina rahoina eikä ne miksikään siellä ole muuttuneet. Mutta tässä valtuustoon tulevassa talousarviossa vuodelle 2021 on neuvotteluissa sovittu, että lakkautuksia ei tehdä.

Vihreät hyväksyivät siis vuoden 2021 talousneuvottelujen tulokset, mutta eivät kestävä talous 5v suunnitelmaa.

ESPOON VIHREÄT OVAT MUKANA BUDJETTISOVUSSA, JOKA HUOMIOI OPETUKSEN, KULTTUURIN JA ESPOON JÄRVET

Espoon vuoden 2021 talousarviosta neuvottelutulos

Lue lisää teknisen lautakunnan kokouksesta, missä käsiteltiin lautakunnan budjettia.