POKE pohjois-Espooseen ja keski-Espooseen tuleva yleiskaava

Pohjois- ja keski-Espoon yleiskaavatyö on ollut työn alla vuosia. Esittelijät ovat nyt esitelleet oman ehdotuksensa ja se siirtyi kaupunkisuunnittelulautakunnan muokattavaksi. Lautakunnan ehdotus siirtyi  kaupunginhallitukselle, jonka hyväksynnän jälkeen kaava tulee asukkaiden nähtäville.
POKE yleiskaavasta kerrotaan näin:
“Strategisessa kaavaehdotuksessa esitetään Espoon pohjois- ja keskiosien kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet ja keskeiset maankäytön ja liikenneverkon suuntaviivat ja painopisteet. Yleiskaavaehdotuksella mahdollistetaan noin 60 000 uuden asukkaan ja noin 11 000 työpaikan sijoittuminen alueelle vuoteen 2050 mennessä.”(Espoon sivuilta)
Nämä tavoitteet eivät todennäköisesti kaavassa toteudu ja nyt yleiskaavaehdotukseen on tehty useita ratkaisevia muutoksia, joiden takana Vihreät eivät pysty olemaan. Keskiviikkona 13.5. Vihreitä pyydettiin poistumaan neuvotteluista.
Kaupunginhallitus päättää yleiskaavasta ja sen nähtävillepanosta kokouksessaan maanantaina 18.5.

Mitä Vihreät haluavat pohjois-Espooseen?

Pohjois-Espooseen tarvitaan lisää kestävää rakentamista tuomaan alueelle asukkaita ja sen mukana asukkaiden tarvitsemat lähipalvelut. Hallittu ja keskitetty lisärakentaminen tukee palveluiden ja joukkoliikenteen kehittymistä.

Rakentamisen väliin tulee jäädä lähiuontoa ja metsää virkistykseen ja lajien monimuotoisuuden tukemiseen. Asumista ei saa päästää leviämään mattona kaikkialle tuhoten yhtenäiset luontoalueet.

Emme myöskään salli vapaita avohakkuita lähimetsissä. Avohakkuuoikeutta ollaan mahdollisesti lisäämässä kaavaan Vihreiden lähettyä neuvotteluista. Vihreät ajavat maisematyöluvan hakemista lähimetsien avohakkuille.

Vihreät suosivat nykyisten asuinalueiden lisärakentamista ja keskustojen vahvistamista. Tähän mahtuu niin pientaloja, rivitaloja kuin kerrostaloja. Monimuotoisella rakentamisella saamme asukkaille asumisvaihtoehtoja ja turvattua palveluiden tuleminen ja pysyminen alueella.

Asukasmäärän kasvattamisella saavutetaan myös parempi joukkoliikennetaso, mikä on hälyttävästi heikentynyt viime vuosien aikana pohjois-Espoossa.

Luonnon monimuotoisuuden ja erilaisten luontoarvojen lisäksi haluamme turvata asukkaiden lähivirkistysalueet. Vaikka pohjois- ja keski-Espoossa luontoa vielä riittää, ne pitää nyt turvata, sillä niiden saaminen kaavoihin myöhemmin on erittäin vaikeaa, jos pientalot halkovat koko alueen.

Keski-Espoo

Espoon keskustaa tulee kehittää isommaksi keskukseksi, että sen palvelut ovat kestävällä pohjalla ja kehittyvät eteenpäin. Vahva kaupunkikeskus tulee sen ympärillä olevien alueiden elinvoimaisuutta.

Koko keski-Espooseen (Espoon keskuksesta Nuuksioon) haluamme hallittua lisärakentamista joukkoliikenteen varrelle.

Emme halua vapaita avohakkuita asutuksen viereen ja lähivirkistysalueille Veikkaustiellä tehtyjen avohakkuiden lailla, vaan avohakkuut tulisi olla maisematyöluvan kautta hallitusti. Tämä ei tarkoita, etteikö avohakkuita tehtäisi, mutta niitä tehdään hallitusti ja voidaan vaatia mm. maisemointia hakkuiden jälkeen.

Ämmässuolle on nyt myös lisätty uusi ampumaratamerkintä. Tämä merkintä tulee ehdottomasti poistaa! Alueella on jo useita asumista haittaavia toimintoja, eikä haittaa saa lisätä ampumaradan melulla.

Mynttilän metsät ovat arvokas luontokokonaisuus ja selvitysten mukaan  tärkeitä säilyttää. Mynttilän aseman rakentamista tulisi arvioida uudelleen.

Gumböle-Nupuri

Tässä kuva yleiskaavan kaupunginhallitukselle menevästä yleiskaavaehdotuksesta, johon voi vielä tulla muutoksia.

poke yleiskaava gumböle

Vihreät tavoitteet Pohjois- ja keski-Espoon yleiskaavaan

  • Monimuotoista rakentamista lisärakentamisella keskustoihin neitseellisen metsän sijasta
  • Mahdollistetaan toimivat lähipalvelut asukasmäärän lisäyksellä
  • Lähivirkistysalueiden ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen
  • Joukkoliikenteen vahvistaminen
  • Ei avohakkuille
 
Nyt tehdyt muutokset heikentävät yleiskaavaa niin paljon, ettei Vihreät pysty enää olemaan sen takana.
vihreät poke

Valtuusto 10.12.2018 Talouarvio ja koulujen hankkeita

valtuusto

Tänään valtuustossa jatketaan talousarvion käsittelyä. Valtuustolla oli ensimmäinen talousarviokäsittely ylimääräisessä valtuuston istunnossa 5.12. Siellä puhuin pohjois-Espoon huomioimisessa erityisesti joukkoliikenteen kehittämisessä. Tuolloin käsiteltiin talousarvioon tehdyt muutosehdotukset sekä tehtiin kaikki arvioon liittyvät toivomukset, jotka käsitellään 10.12.2018.

10.12.2018 esityslista/pöytäkirja löytyy täältä.

Esimmäisenä käsitellään ja mahdollisesi äänestetään kaikista talousarvioon tehdyistä toivomusesityksistä. Niitä tehtiin runsain mitoin, 29 kappaletta.

Sitten vuorossa on vuoden 2018 kolmas osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet sekä Konsernihallinnon organisaatiouudistus ja siitä aiheutuvat sekä muut tarkistukset hallintosääntöön.

Kaavoista valtuuston käsittelyssä on Finnoon keskuksen hyväksyminen.

Koulut ja päiväkodit

Koulujen ja päiväkotien tilanne on ollut erittäin hankala useiden sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen vuoksi. Investointisuunnitelma on jo mittava eikä kaikki tarpeelliset hankkeet ole siihen mahtuneet.

Nyt tilaongelmaa lähdetään purkamaan kokeilemalla PPP mallia, josta valtuustossa kuulemme lisää. Tässä ensimmäisessä kokeilussa on mukana viisi koulua ja päiväkotia.

– Nauriskasken koulu ja Nöykkiönniityn päiväkoti (uudiskohde)

– Perkkaan koulu ja Perkkaan päiväkoti (uudiskohde)

– Pohjois-Tapiolan uusi yhtenäiskoulu (korvaava uudiskohde)

– Kilon koulu ja Kilon päiväkoti (korvaava uudiskohde)

– Tähtiniityn koulu (Kuitinmäen koulun osa) ja päiväkoti (korvaava uudiskohde)

Valtuustokysymykset ja -aloitteet

Tällä kertaa meillä on käsittelyssä kaksi valtuustokysymystä ja valtuustoaloite.

Valtuustokysymyksissä kysyttiin koulu- ja päiväkotialueiden liikenneturvallisuudesta sekä Espoon kaupungin vammaispalveluiden resurssoinnista sekä erityisesti työntekijätilanteesta

Itse käsittelin valtuustokysymystä liikenneturvallisuuteen liittyen jo teknisen lautakunnan kokouksessa, missä vastaus hyväksyttiin yksimielisesti. Espoossa turvallisuus on hyvällä mallilla ja nyt juuri odotetaan vastauksia koulumatkojen turvallisuuteen liittyvästä kyselystä, joka tehtiin vanhemmille. Näitä tuloksia hyödynnetään mm. kaupunkitekniikan keskuksen suunnitelmissa katualueiden rakentamis- ja kunnostustöiden priorisoimisessa.

Valtuustoaloite kaupunkimaisten puistojen rakentamisesta Espoon kaikkiin viiteen aluekeskukseen on saanut myös hyvän vastauksen, mitä käsittelimme jo teknisessä lautakunnassa. Puistoalueita löytyy jokaisesta aluekeskuksesta ja niitä edelleen kehitetään.

 

 

Pohjois- ja keskiosien yleiskaava POKE 30.3.2017

Kaupunki järjesti asukastilaisuuden Espoon Pohjois- ja Keskiosien yleiskaavan tämän hetkisestä tilasta. Kaavaa alettiin työstämään 2013 ja monta vaihetta on jo ollut. 2015 julkaistiin kaavan visio ja tänä vuonna pitäisi tulla kaavan ehdotus. Valmista pitäisi olla vuonna 2020.

Kaava-alueelle suunnitellaan tulevan asukkaita lisää 60 000 ja työpaikkoja 11 000. Työpaikka-alueet keskittyvät Kehä 3:n ja Turun moottoritien varteen sekä Ämmässuolle. Asukkaat keskittyvät pitkälti uuden Turun (tai Lohja) radan varteen (30 000), Kalajärven kehityskäytävään (20 000) sekä Espoon keskukseen tulisi noin 10 000 asukasta lisää.

POKE alueen palvelukeskukset
POKE alueen palvelukeskukset. Histaa on nostettu edellistä ehdotusta enemmän esille kuten myös Viiskorpi.

Aikaisempiin hahmoteltiin erona oli se, että kylien määrä oli vähäisempi eikä niitä tuotu esille yhtä vahvasti kuin aikaisemmin. Junaradan kasvukäytävässä Histasta oli tehty isompi palvelukeskus ja Mynttilä oli pienempi keskus. Näiden keskusten liikenne toimii pääosin junaraiteella, joten tässä korostetaan paikallisjunaa. Tämä on erittäin tärkeää, sillä nythän asema ei ole mikään tae sille, että juna siinä pysähtyy. Hista-Siikajärvi-Nupuri-Ämmässuon alue tulee olemaan merkittävä keskus asumiseen, mutta myös työpaikkojen keskittymä. Tälle alueelle oltiin tehty myös siirtymävaiheen alustavia suunnitelmia, jolloin liikenne hoidetaan busseilla ja Histaan tulee menemään runkolinja. Tässä vaiheessa ei ollut sen enempää tietoa.

POKE alueen liikennehahmotelma
POKE alueen liikennehahmotelma

Kalajärven suunnalla isoin muutos oli se, että Viiskorpi oli nostettu toiseksi sen alueen isommaksi keskukseksi ja ehkä jopa Kalajärven edelle. Viiskorpi sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella, mutta ei kuitenkaan esimerkiksi Lahnuslaisille tai Ketunkorpelaisille. Heille liikkuminen palvelujen perään Viiskorpeen on hankalaa, joten itse näen, että Kalajärven pitää pysyä vahvana paikallisena palvelukeskuksena.

Tilaisuudessa mainittiin useamman kerran, että bussiyhteys Helsinkiin ei ole poistumassa vaan sitäkin vahvistetaan, kun väestö kasvaa.

Esittelyt on luvattu laittaa nettiin, mutta vielä ne eivät siellä olleet. Tässä alla on linkki mistä ne pitäisi pian löytää.

POKE alue eli pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alue.
POKE alue eli pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alue.

http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Yleiskaava/Vireilla_olevat_yleiskaavat/Espoon_pohjois_ja_keskiosien_yleiskaava

Tilaisuus oli suosittu, mikä oli kiva huomata. Valtuustosali oli täynnä ja lehtereilläkin oli porukkaa. Koska olimme valtuustosalissa, niin tämän olisi voinut lähettää suorana nettiin, niin kattavuus olisi ollut huomattavasti laajempi. Tilaisuuden katsominen jälkikäteen olisi myös erittäin hyvä tapa tiedottaa kaavasta asukkaille.

Asukasfoorumin kaavatilaisuus 14.3.2017

Kiitos Vanha-Espoon Asukafoorumille erittäin hyvän kaavatilaisuuden järjestämisestä tiistaina 14.3.2017.
Tilaisuudessa Markku Markkula ja Liisa Ikonen esittelivät tämän hetken kaavoitusta Vanha-Espoossa ja erityisesti Espoon keskuksen ulkopuolella. Esitykset keskittyivät hyvin illan aiheeseen ja saatiin hyvää informaatiota tämän hetken tilanteesta.
Keskustelua tuli runsaasti ja sitä olisi riittänyt pidempäänkin, mutta Valtuustotalo meni jo kiinni.
Tässä jotain poimintoja:
– Lommilan kaava on korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsittelyssä (ELYn valitus).
– POKE työ on edistynyt siihen vaiheeseen, että viimeistään syksyllä kaupunki jatkaa tauolla olleiden asemakaavojen käsittelyä.
– Miilukorpi 2:n kaavasta tulee syksyllä uusi versio nähtäville
– Nupurinkallion kaavaa aletaan taas syksyllä työstämään
– Kolmperänranta ehdotus nähtäville syksyllä 2017
– Bellinmäkeen Lidl hakee asemakaavan muutosta
– Ylämyllyn aukean liike- ja asuinrakentamisen korttelialue asuinrakentamiselle. Kulttuurihistoriallisesti tärkeä alue, mitä pitää tarkastella. Nähtäville syksyllä 2017
– Söderskoginaukiosta keskusteltiin. Espoonväylän neljästä vaihtoehdosta kaksi valittu jatkokäsittelyyn. Tavoite on saada kaavaehdotus nähtäville loppuvuonna 2017.
Keskustelua oli myös Tuomarilan alueesta niin kaavoituksesta kuin rakentamisesta.
Tuntui, että Liisa Ikonen ja Markku Markkula kuuntelivat mielenkiinnolla keskustelua ja antoivat vastauksia. Aika näyttää mikä vaikutus näillä on.
Tuli myös esille, että 30.3. olisi tulossa POKE tilaisuus, mutta tästä ei ole enempää tietoa. Kannattaa kuitenkin laittaa päivämäärä jo kalenteriin.
*lisäys*
Huomio! Nyt on taas mahdollisuus osallistua yleiskaavan suunnitteluun!Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavasta on tiedotus- ja keskustelutilaisuus torstaina 30.3.2017 klo 18.00-20.00 valtuustotalolla, Espoonkatu 5.

Puheenjohtajina tilaisuudessa ovat kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Markku Markkula ja varapuheenjohtaja Kirsi Louhelainen. Suunnittelijat ovat paikalla jo klo 17.30.
Tervetuloa!

Asukasfoorumin aiheena asemakaavat 14.3.2017

Meidän alueen eli Vanha-Espoon asukasfoorumin seuraava tilaisuus ensi viikolla ja aiheena on asemakaava. Samalla varmaan keskustellaan Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavasta, jolla on vahva vaikutus asemakaavojen tulevaisuuteen sekä myös tämän hetkiseen asemakaavatyöhön hidastaen tai jopa estäen sen.

Käytän oman pyydetyn puheenvuoroni mm. Miilukorpi 2:n kaavasta keskusteluun. Miilukorpi 2:n kaava oli nähtävillä vuonna 2008. Kaavatyön etenemisen mukaan sitä ei tarvitse enää tuoda asukkaiden nähtäville. Ei, vaikka se muuttuisi ajanmyötä. Jos se on ollut nähtävillä, niin se riittää. Emme siis tiedä minkälaisia yllätyksiä siellä on tulossa – toivottavasti positiivisia!

Miilukorpi 2 asemakaava
Miilukorpi 2 asemakaava.

Uskon, että Miilukorpi 2:lla tulee olemaan paljon merkitystä meidän alueeseemme. Tällä hetkellä Vanhan Turuntien varrella ja Kunnarlantiellä asuvat ovat olleet eri alueita, sillä välissä on ollut vain metsää ja metsässä menevä lenkkipolku. Nyt alueet tulevat yhdistymään ja alueiden välille tulee tie. Sinne on myös tulossa ainakin päiväkoti, mutta tuleekohan muita palveluita? Tämä tulee muuttamaan alueemme tasapainoa ja toimintaa ja toivottavasti hyvään suuntaan. Asukkaiden kannattaa kuitenkin olla aktiiviisia tämän kanssa.

Keskustelua käydään varmasti myös Lommilan kaavasta. Siitä ollaan väännetty kättä nyt monta vuotta ja valituskierroksia on käyty. Ehkä saamme kuulla Lommilan tämän hetken tilanteen. Itse tiedän, että 2015 lokakuussa tehdystä uudesta kaavaluonnoksesta valitettiin ja Espoo antoi niihin oman vastineensa. Ehkä tässäkin on menty eteenpäin ja toivottavasti kuulemme asiasta Asukafoorumin tapahtumassa lisää.

Nyt siis kannattaa tulla mukaan Asukasfoorumin tilaisuuteen. Se on kaikille avoin ja ilmainen tilaisuus Valtuustotalolla Espoon Keskuksessa. Tässä alla on Asukasfoorumin puheenjohtajan Kari Sipilän kutsu.

Hei,

Tervetuloa Vanha-Espoon asukasfoorumiin kuulemaan, kysymään ja keskustelemaan alueemme asemakaavoituksesta. Tilaisuus on  Espoon valtuustotalon kahviossa  tiistaina 14.3.2017 alkaen klo 18.00 (kahvitarjoilu klo 17.30-) Kutsu on ohessa. Välittänette kutsun mahdollisuuksien mukaan myös sopiville netti- ja somesivuille sekä kaavoituksesta kiinnostuneille.  Alustajina ovat kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Markku Markkula ja aluearkkitehti Liisa Ikonen. Asukasfoorumeilla edistetään asukkaiden ja kaupungin vuorovaikutusta.

Vanha-Espoon alueeseen kuuluvat Espoon keskus, Kirkkojärvi, Tuomarila, Suvela, Kuurinniitty, Kaupunginkallio, Ymmersta, Muurala, Gumböle, Karvasmäki, Järvenperä, Högnäs, Karhusuo,  Kunnarla, Vanha-Nuuksio-Nupuri, Siikajärvi, Nuuksionpää ja Ämmässuo.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.

Lämpimästi tervetuloa!

Kari Sipilä
Vanha-Espoon Asukasfoorumin valmisteluryhmän pj.

Kaavoitukseen aitoa vuorovaikutusta

Espoon kaavoitukseen liittyvät asiat tuntuvat olevan samanlaisen byrokratian alla kuin rakennusvalvontakin. Kaavoitus on asukkaiden parhaaksi, mutta tällä hetkellä siellä ei aidosti kuulla asukkaita.
Pohjois- ja keski-Espoon asemakaavoja
Pohjois- ja keski-Espoon vireillä olevia asemakaavoja maaliskuussa 2016.
Espoossa on lukuisia vanhoja asemakaavoja, joista tämän hetken asukkailla ei ole mitään tietoa vasta kuin siinä vaiheessa, kun tie poikkaistaan puomilla tai lähimetsä kaadetaan.
Tuomarilassa tie poikkaistiin ja asukkaat ihmettelivät, kun jyrkän mäen loivempi tieyhteys laitettiin kiinni ja nyt autot liukastelevat ojaan 15% jyrkässä mäessä. Lähes 100:n asukkaan adressi ei saanut kaupunkia muuttamaan 35 vuotta vanhasta kaavasta 15 m pitkää kävelytieosuutta takaisin tieksi.
Miilukorpi II:n kaava on ollut nähtävillä tammikuussa 2008. Asemakaava laitettiin silloin jäihin syistä, joita ei saa sivulta selville. Nyt alueelle suunnitellaan rakentamista ja kysyin kaupungilta, onko suunnitelma tulossa uudelleen nähtäville ennen rakentamista – ei ole. Se on ollut nähtävillä 2008 ja se riittää. Tuon jälkeen Miilukorpi II:n alueelle ja sen lähistölle on muuttanut paljon uutta väkeä, mutta heille ei ole tulossa mitään tietoa suunnitelmista tai mahdollisuudesta vaikuttaa alueen kehittymiseen vaan nyt kaupunki voi tehdä mitä tahansa päätöksiä alueen suhteen. Omakotiasujien piti ehdottomasti jättää suojapuustoa Kehä 3:n suuntaan, mutta sen jälkeen rajanaapuriksi tuli pienteollisuutta, joka sai kaataa kaikki suojavyöhykkeen puustot. Säännöt eivät siis ole samoja kaikille.
Yksi asukas oli kommentoinut jälkikäteen Miilukorpi II:lle tulevaa kevyenliikenteenväylää ja piirtänyt sinne paremman vaihtoehdon. Tämä oli ilmoitettu hyväksytyksi, mutta julkisesti siitä ei ole saatavilla mitään tietoa. Mitä muuta asemakaavassa on muutettu ilman, että niistä kerrotaan asukkaille? Tässä tapauksessa tämä oli positiivinen muutos, mutta herättää kysymyksen miten kaavoitus toimii kulissien takana ja mitä yllätyksiä sieltä on toteutumisvaiheessa tulossa?
Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavan työryhmä saa kyllä kiitoksia asukkaiden kuuntelemisesta. Lukuisten konsulttiselvitysten lisäksi heillä on ollut useita asukkaille suunnattuja kyselyitä, joihin olemmekin ahkerasti vastanneet. Kiitos siis POKE-ryhmälle asukkaiden kuuntelusta.