Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

POKE kaavan valtuustokäsittely 15.11.2021

poke muutoksia
Pohjois- ja keskiosien yleiskaava on taas saanut yhden päätöksen, kun valtuusto hyväksyi sen uudelleen. Valtuusto hyväksyi kaavan kiireellä viime valtuustokauden lopussa kesäkuussa 2021. ELYn lausuntoa ei huomioitu, joten he tekivät oikaisupyynnön.
Nyt kaava on runnottu läpi uudelleen ilman merkittäviä ELYn toivomia päätöksiä, joten on erittäin todennäköistä, että kaavan lainvoimaisuutta vain pitkitetään ja ELY vie tämän oikeuteen. ;(
Vihreät vastustivat tätä (samoin kuin kesäkuussa), sillä tämä viivästyttää kaavan saamista lainvoimaiseksi.
Vihreät peräänkuuluttivat erityisesti ELYn lausunnon huomioimista paremmin, ettei kaava joutuisi heidän toimesta oikeuteen. ELY kun taitaa nämä yleensä voittamaan.
Lue tästä alta, miten Vihreät olisivat toivoneet kaavaa muutettavan. Oletko erimieltä jostain?
Mukana on mm. metsätalouden alueiden muuttamista virkistysalueiksi ehkäisten täydellisten metsähakkuiden tekemistä. Luonnonsuojelualueita, jotta herkät ja monimuotoisuutta tukevat alueet säästyisivät rakentamiselta ja säästyisivät virkistysalueina…
Nyt on aika turvata virkistysalueet, mitkä ovat käytössä myös vuosikymmenien päästä. Pohjois-Espoo ei tule säästymään rakentamiselta, mutta voimme nyt vaikuttaa siihen, että täällä säilyy riittävät virkistysalueet tulevien polvien käyttöön.
“Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava palautetaan takaisin valmisteluun seuraavin muutoksin, joilla ehkäistään kaupunkirakenteen liiallista hajautumista, turvataan riittävien virkistysalueiden säilymistä, suojellaan arvokkaita luontokohteita sekä vastataan etenkin Uudenmaan ELY-keskuksen esittämään kritiikkiin:
1.) Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
2.) Oittaan virkistys- ja luontoarvojen turvaaminen
3.) Matalajärven Natura-alueen turvaaminen
4.) Virkistysalueiden palauttaminen
5.) Kaupunkirakenteen hajautumisen estäminen
6.) Viiskorven joukkoliikenneyhteyksien vahvistaminen
7.) Kulmakorpi-Ämmässuon ympäristöhaittojen vähentäminen
8.) Laajojen maisemahaittojen ehkäiseminen
Tarkemmat aluerajaukset ja muutokset on esitetty pdf-liitekartoissa.
1.) Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
1.1. Muutos: Yleiskaavakarttaan lisätään seuraavat suojelualueet S-merkinnällä (viite Uusimaakaava 2050 – Luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo) siten tarkistettuna, että ESA-radan ratakäytävävälle sekä Kulmakorven-Ämmässuon suojaviheralueelle ulottuvia alueita ei merkitä S-merkinnällä. (Kts. liitekartat)
– Järvikylän runsaslahopuustoinen metsä (2,1 ha)
– Karhusuonpuron lehtopurolaakso (1,4 ha)
– Gumbölen Myllykoski (1,8 ha)
– Gumbölenniityn lehto, (0,9 ha)
– Nupurinjärvi, (56,2 ha)
– Kuusikodin metsä (18,6 ha)
– Rysshygget (16,9 ha)
– Kakarlammen suojelualueen laajennus (useita alueita)
1.2. Muutos: Otetaan käyttöön luo-merkintä luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeillä virkistysalueiden osilla ja kirjataan kaavamääräykseen avohakkuiden kielto.
1.3. Muutos: Palautetaan virtavedet kaavakarttaan.
2.) Oittaan virkistys- ja luontoarvojen turvaaminen
2. Muutos: Vahvistetaan Oittaan virkistys- ja luontoarvoja muuttamalla Oittaan virkistysalueen länsireunan vielä rakentumattomia A3-alueita virkistysalueiksi (V) sekä turvataan Oittaan jokiuoman alkupään luontoarvot yhdistämällä kaksi suojelualuetta muuttamalla jokiuoman kohdalla virkistys-, matkailu- ja vapaa-ajan palvelujen aluetta (P) alueen luontoarvot paremmin turvaavaksi virkistysalueeksi (V). (Kts. liitekartat)
2.1.) Oittaan virkistysalueen länsireuna
2.2.) Oittaan jokiuoman alkupää
3.) Matalajärven Natura-alueen turvaaminen
3. Muutos: Kevennetään rakentamista Matalajärven valuma-alueella järven pohjois- ja itäpuolella muuttamalla pohjoispuolella oleva asuntovaltainen alue (A3) kyläalueeksi (AT) sekä itäpuolinen elinkeinoelämän alue (TP) avoimen maisematilan elinkeinoalueeksi (AME) kaupunkisuunnittelulautakunnassa 15.4.2020 esitetyn pohjaesityksen ja liitekarttojen mukaisesti.
3.1.) Matalajärven pohjoisranta
3.2.) Matalajärven itäpuoli
4.) Virkistysalueiden palauttaminen
4. Muutos: Maa- ja metsätaloustalueiden (M) muuttaminen takaisin virkistysalueiksi (V) kaupunkisuunnittelulautakunnan 15.4.2020 tekemän päätöksen ja liitekarttojen mukaisesti seuraavilla alueilla:
4.1. Brobacka
4.2. Nuuksion Pitkäjärven länsipuoli
4.3. Pakankylä-Röylä
4.4. Lakistontie
4.5. Metsämaa
5.) Kaupunkirakenteen hajautumisen estäminen
5.1.) Muutos: Rajataan kaavakartan kyläalueita (AT) siten, että kylien kehittäminen kohdistuu nykyisellään kylän tunnuspiirteet täyttäviin alueisiin Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti. Kyläalueita rajataan liitekarttojen mukaisesti seuraavilta alueilta:
5.1.1.) Nemlahti
5.1.2.) Pakankylä
5.1.3.) Hankalahdentien varsi
5.1.4.) Ketunkorpi
5.1.5.) Loojärvi
5.2.) Muutos: Uusien asuinalueiden (A3 ja AT) laajuutta kaukana nykyisestä yhdyskuntarakenteesta ja joukkoliikennekäytävistä rajataan esitetystä ja muutetaan virkistysalueiksi (V), avoimen maisematilan alueiksi (AME) tai pienennetään rakentamisen tehokkuutta alla lueteltujen kohteiden laidoilla liitekarttojen mukaisesti:
5.2.1.) Viiskorven pohjoisosa
5.2.2.) Lahnuksentien varsi
5.2.3.) Nupuri
5.2.4.) Bodomin länsipuoli
5.2.5.) Brobacka
5.3. Muutos: Maa- ja metsätalousalueen (M) ja avoimen maisematilan elinkeinoalueen (AME) kaavamääräyksistä poistetaan teksti: “Alueella sallitaan haja-asutusluontoinen rakentaminen.”
5.4. Muutos: Lisätään kaavamääräyksiin seuraava yleismääräys ympäristölautakunnan lausunnon mukaisesti: “Vesihuoltoverkoston ulkopuoliset uudet rakentamispaikat tulee sijoittaa jo olemassaolevia asuntovaltaisia alueita ja kyläalueita täydentäen ja tiivistäen siten, että tulevaisuudessa vesihuoltoverkosto voidaan laajentaa näille alueille kustannustehokkaasti.”
6.) Viiskorven joukkoliikenneyhteyksien vahvistaminen
6.) Muutos: Viiskorvesta lisätään uusi joukkoliikenteen runkoyhteys kohti Vihdintietä ja Espoon keskusta.
7.) Kulmakorpi-Ämmässuon ympäristöhaittojen vähentäminen
7.1.) Muutos: Poistetaan ampumaurheilun salliva merkintä Kulmakorven alueella ympäristölautakunnan lausunnon mukaisesti.
7.2.) Muutos: Siirretään Kulmakorven suojaviheraluetta (EV) erityisalueen (E) sisälle kaupunkisuunnittelulautakunnan 14.4.2021 tekemän päätöksen ja liitekarttojen mukaisesti alueen lounaiskulman osalta.
8.) Laajojen maisemahaittojen ehkäiseminen
8.) Muutos: Palautetaan avoimen maisematilan elinkeinoalueen (AME) kaavamääräykseen MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus ympäristölautakunnan lausunnon mukaisesti.”
Täältä voi lukea kaikki tehdyt muutosesitykset: