Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Valtuusto 21.3.2022 Hyvinvointikertomukset ja inkluusio

valtuusto

Haluan kiinnittää huomiota lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteen 3.1. Palvelut ovat lähellä asiakkaita mittariin. Toimenpiteenä on Inkluusion laadukas toteutuminen varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa toteutuu. Mittarina on erityisluokkiin varhaiskasvatuksesta ohjautuvien lasten määrä, minkä en koe olevan onnistunut valinta.

Todellinen inkluusion onnistuminen näkyy erityisopetuksesta yleisopetukseen siirtyneiden määrässä, koulupudokkaiden määrän vähenemisenä ja usein tulokset näkyvät vasta yläkoulun päättötodistuksessa sekä jatko-opinnoissa. Näillä osoitamme, että tuki on ollut riittävää.

Mittarina ei toimi se, että varhaiskasvatuksesta siirretään mahdollisimman vähän lapsia erityisluokkiin. Tällöin alakouluun siirtyy lapsia ilman erityisen tuen päätöstä ja ilman paikkaa pienluokalla, vaikka he sen tarvitsisivat. Kaikille ei ole edes tarkoituksenmukaista pyrkiä vähentämään tukea. Kärsijöitä näissä olisi lapsi itse, opettaja ja koko luokkayhteisö. Kaikki.

Nyt meillä on integroituna isoissa luokissa paljon myös muita, kuin oppimisvaikeuksien vuoksi erityistä tukea saavia oppilaita. Erityisen tuen puute integroidussa luokassa ei koske vain sitä tarvitsevia lapsia vaan koko luokkaa.

Mittarina voisi näin olla myös integraatioluokan yleisen tuen oppilaiden hyvinvointi verrattuna muihin luokkiin. Tämä voidaan selvittää jo tehtävän hyvinvointikyselyn kautta.

Olisi tärkeää seurata myös sitä, kuinka koulussa siirrytään yleisopetuksesta tehostetun tuen ja siitä erityisen tuen piiriin, koska yhä useampi lapsi päätyy tarvitsemaan tehostettua tukea rauhattomassa luokassa.

Emme voi jättää opettajia yksin ison luokan kanssa, missä on useita integroituja erityisen tuen oppilaita. Erityisopettajan tunteja on aivan liian vähän ja avustajista saa usein vain haaveilla. Luokanopettajalle on kasautunut samalla jos jonkinlaista paperinpyöritystä, suunnittelua ja raportointia, mikä aikaisemmin oli erityisopettajan työtä. Opettaminen alkaa jäämään jo vähemmistöön opettajan tekemisessä. Voisimme seurata myös integraatioluokkien opettajien sairaslomia ja vaihtuvuutta.

Ja vielä viimeisenä, oppilashuolto on tärkeä osa erityisen tuen oppilaiden tukea ja se tulisi saada kuntoon lastemme tueksi.

Tein toivomuksen:

Valtuusto toivoo, että kasvun ja oppimisen lautakunnan käsitellessä selvitystä inkluusion, kolmiportaisen tuen ja lähikouluperiaatteen järjestelystä, kiinnitetään huomiota myös erityisen tuen piirissä olevien lasten onnistuneeseen siirtymiseen yleisopetuksen pariin, päättöluokan integraatioluokkien koulupudokkaiden määrään verrattuna muihin luokkiin, integraatioluokan opettajien sairaslomien määrään ja koulun hyvinvointikyselyn tuloksiin.

Kun tuki on kunnossa, integroitujen lasten oleminen luokissa ei heikennä luokkayhteisön hyvinvointia ja parantaa erityisen tuen oppilaan hyvinvointia.

Toivomus hyväksyttiin yksimielisesti.