Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Henttaa-Suurpellon Maakirjantie Vanha Lillhemtintie

Päivitys:  lopussa päivitys teknisen lautakunnan kokouksesta 20.1.2021. Henttaa-Suurpellon välinen tieosuus.

Henttaa-Suurpellon välissä oleva aikaisempi kulkuyhteys Vanha Lillhentin tien kautta Maakirjan tielle laitettiin asemakaavan mukaisesti kiinni autoliikenteeltä. Tätä aihetta on käsitelty Espoon luottamustoimissa monessa eri paikassa. Tässä lyhyt historia. Linkkien takaa löydät käsittelyiden aikana tehtyjä ehdotuksia, joita on ollut matkan varrella paljon, kun luottamushenkilöt ovat yrittäneet päästä sopivaan kompromissiin Henttaa-Suurpellon välisen liikenteen järjestelyistä.

Aikaisemmin olen kirjoittanut aiheesta täällä:

Valtuustoaloite 27.1.2020

Valtuustoaloite Henttaan liikenneyhteyksien parantamiseksi

Kaupunginhallitus 26.10.2020

Valtuustoaloite Henttaan liikenneyhteyksien parantamiseksi (Kv-asia) (Pöydälle 12.10.2020)

Kaupunginhallitus palauttaa aloitteen valmisteluun siten, että selvitetään Henttaan ajoneuvoliikenneyhteyksien parantamista eri vaihtoehtojen hyötyjä ja haittoja vertaillen.

Vaihtoehtoja liikenneyhteyksien parantamiseksi voisivat olla esimerkiksi Maakirjantien avaaminen, parannukset Lillhemtintien sujuvuudelle, kuten Tea Iston aukion suunnitelmien lykkääminen, alikulkuyhteys koulun kohdalle tai Henttaankaaren muuttaminen siten, että nopeusrajoitus olisi vähintään 40 km/h.

Valtuustoaloitteen käsittely valtuustossa 16.11.2020

Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi hyväksyttiin seuraavat toivomukset:

Valtuusto toivoo, että Henttaan liikenneyhteyksien parantamiseksi Olarin suuntaan etsitään pysyvä ratkaisu.

Valtuusto toivoo, että pikaisesti käynnistetään selvitystyö, voisiko Hentebynkadun päässä olevan parkkipaikan läheisyyteen toteuttaa koulun saattoliikenteelle toimivat, joustavat ja turvalliset järjestelyt.

Valtuusto toivoo, että Suurpellon alueen koulureittien turvallisuutta parannetaan sekä Opinmäen koulun että Olarin koulun Olarinniityntien yksikköön johtavilla reiteillä.

Valtuusto toivoo, että kaupunki selvittää mahdollisuuden parantaa liikenneyhteyksiä Henttaalta ja Opinmäentien koulualueen ympäristön liikenneturvallisuutta tavalla, joka on hyväksyttävissä niin henttaalaisten kuin Suurpellon asukkaiden taholta.

Tekninen lautakunta 11.11.2020

Tekninen lautakunta sai kaupunginhallitukselta seuraavan kehoituksen. Teknisen lautakunnan päätökset menevät takaisin kaupunginhallitukseen ja sieltä valtuustoon, joten jotta ei päädytä asian palauttamiseen kaupunginhallitukselta takaisin tekniseen lautakuntaan, päätöksen tulisi olla linjassa kaupunginhallituksen päätöksen kanssa.

Valtuustoaloite

Asemakaavan muuttamisesta siten, että Vanha Lillhemtintie muutettaisiin takaisin autoliikenteelle, on tehty valtuustoaloite. Valtuustoaloite on käsitelty kaupunginhallituksessa 26.10.2020 §347. Käsittelyn yhteydessä virkamiesvastausta täydennettiin: “KH päättää lisätä aloitevastauksen loppuun seuraavaa: Kaupunginhallitus toteaa omana kantanaan, että se ei yhdy virkamiesten valmistelemaan aloitevastaukseen, vaan painottaa omassa poliittisessa harkinnassaan seuraavia näkökohtia. Kaupunginhallituksen mielestä Suurpellon kaavojen hyväksymisen ja niiden toimeenpanon yhteydessä ei ole otettu riittävästi huomioon Suurpellon aluekokonaisuuden pitkittynyttä toteutumisaikaa, eikä ole tarkasteltu riittävällä tavalla kaavan vaikutuksia alueen liikennevirtoihin, turvallisuuteen ja Henttaan kulkuyhteyksiin. Asemakaavan muutosprosessia ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista aloittaa. Kaupunginhallitus pitää ongelmallisena sitä, että Vanhan Lillhemtintien katkaiseminen johtaa Henttaan liikenneyhteyksien merkittävään heikentymiseen, tarpeettomaan liikenteen lisääntymiseen Suurpellon alueella sekä Henttaalta tulevan liikenteen ohjautumiseen Opinmäen koulun vierestä. Tämän vuoksi kaupunginhallitus antaa erillisen valmistelukehotuksen, jossa kehotetaan avaamaan Vanha Lillhemtintie tilapäisesti ajoyhteydeksi turvallisuutta lisäävin liikennemerkin ja muin toimenpitein sekä korjaamaan Suurpellon alueen ajoneuvoliikenteen toimivuutta ja parantamaan liikenneturvallisuutta. Suurpellon alueen rakennustöiden ollessa merkittäviltä osin kesken, etenkin Opinmäen koulun ympäristössä, on perusteltua pitää vaihtoehtoinen Vanhan Lillhemtintien ja Maakirjantien liikenneyhteys toistaiseksi käytössä. Ajoneuvoliikenteen salliminen vaatii kuitenkin toimia Maakirjantien suoran ja Vanhan Lillhemtintien turvallisuuden parantamiseksi, sillä myös ne ovat paikkoja, joista koululaiset joutuvat ylittämään kadun.”

Lisäksi kaupunginhallitus antaa erillisenä seuraavan valmistelukehotuksen:

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa Kaupunkitekniikan keskusta ja teknistä lautakuntaa, joille päätäntävalta on johtosäännöissä delegoitu, valmistelemaan ja tekemään välittömästi tarpeelliset päätökset ja toteuttamaan toimenpiteet Henttaan ja Suurpellon alueen liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi toimenpitein:

a)      Opinmäen kouluun saapumisen ja poistumisen liikennejärjestelyjen turvallisuutta ja alueen liikenteen sujuvuutta on parannettava kiireellisesti esimerkiksi uudelleen järjestämällä koulun saattoliikenne sekä rakentamalla koululaisten reitit Opinmäkeen valmiiksi ja suojelemalla ne muilta rakennustöiltä, kuten lähialueen talonrakennustöiltä. Tämä merkitsee esimerkiksi Lillhemtintien kevyenliikenteen yhteyksien asvaltointia ja toimivia kävely-yhteyksiä Henttaanpuron sillan ali ja edelleen koulutontille. Turvallisuuden parantamista tulee tarvittaessa toteuttaa esimerkiksi ajonopeuden näyttötauluilla, hidastetöyssyillä, suojateiden huomiovaloilla ja mahdollistamalla ajoneuvoliikenne koulun ympäri.

b)      Vanha Lillhemtintien avataan kiireellisesti tilapäisesti henkilöautoliikenteelle esimerkiksi pihakatuna/kylätienä ja yksisuuntaisena vain Henttaalta itään Vanhan Lilhemtintien ja Maakirjantien liikenteellisten ongelmien ratkaisuksi ja turvallisuuden lisäämiseksi läpikulkuyhteys voitaisiin kieltää raskaalta liikenteeltä sekä lisätä tarpeellisiin kohtiin esimerkiksi katurakenteellisia hidasteita, suojateitä ja/tai kameravalvontaa nopeusrajoitusten noudattamisen tehostamiseksi. Maakirjantien avauksen tilapäisyyden määräaika määritellään tarkemmin teknisen lautakunnan toimesta jatkovalmistelun yhteydessä.

Teknisen lautakunnan päätös

Tekninen lautakunta päättää

1) Kehottaa kaupunkitekniikan johtajaa laatimaan Opinmäen koulun ympäristön liikenneturvallisuutta parantavista toimenpiteistä suunnitelman ja toimeenpanemaan suunnitelman sen hyväksymisen jälkeen mahdollisimman nopeasti. Tilannekatsaus toimenpiteiden etenemisestä tuodaan joulukuun 2020 lautakuntaan.

2) Kehottaa infrapalvelupäällikköä arvioimaan kaupunginhallituksen 26.10.2020 § 347 käsittelyn yhteydessä antaman valmistelukehotuksen mukaisten tavoitteiden toteuttamisen mahdollisuuksia ja laatimaan niitä toteuttavan suunnitelman. Kaupunginhallituksen kehotuksen tavoitteena on henkilöautoliikenteen tilapäinen palauttaminen puistossa kulkevalle Vanhalle Lillhemtintielle.

3) Keskeyttää teknisen lautakunnan 11.12.2019 § 130 hyväksymän kunnallistekniikan toimintasuunnitelman mukaisen Lillhemtinpuiston, Vähäniityn, Vanhan Lillhemtintien ja Maakirjantien länsipään toteuttamisen ja kehottaa kaupunkitekniikan johtajan keskeyttämään niiden rakentamisurakan hankinnan.

8.12.2020 Tekninen lautakunta

https://espoo.oncloudos.com/kokous/2020188-10-10441.PDF

“Ajoneuvoliikenteen salliminen Vanhan Lillhemtintien kautta voidaan siten toteuttaa ainoastaan väliaikaisena muutoksena. Kaupunginhallituksen valmistelukehotuksen mukaisesti ajoneuvoliikenne Vanhan Lillhemtintien kautta avataan yksisuuntaisena siihen saakka, kunnes Opinmäen koulun ympäristössä tapahtuvat Suurpellon alueen rakennustyöt ovat pääosin valmistuneet. Koska tässä vaiheessa ei voida arvioida rakennustöiden valmistumisen aikataulua tarkemmin, on liikenteenohjaussuunnitelman oltava voimassa määräajan, jonka päättyessä edellytyksiä ajoneuvoliikenteen väliaikaiselle sallimiselle Vanhan Lillhemtintien kautta on arvioitava uudelleen. Määräaikaisen liikenteenohjaussuunnitelman on syytä olla voimassa tästä syystä tarvittaessa aina 21.12.2025 saakka.”

7.1.2021 Vanha Lillhemtintie aukesi hetkeksi

Tammikuun alussa kaupungin työntekijä oli ottanut tehtäväkseen lisätä muuttuneet liikennemerkit alueelle. Hän oli vahingossa myös avannut tien liikenteelle ilman, että aikaisemmasta teknisen lautakunnan päätöksestä tehtyjä valituksia oli käsitelty.

Tämä oli ollut vahinko ja seuraavana päivänä tie oli uudelleen suljettu.

Harmillista oli myös se, että välittömästi betoniporsaiden poistamisen jälkeen autoliikenne oli alkanut tiellä molempiin suuntiin liikennemerkkien vastaisesti. Tämä nostaa huolen siitä tullaanko määriteltyä uutta väliaikaista liikennesuunnitelmaa noudattamaan? Tätä pitää ehdottomasti seurata, kun tien uudet järjestelyt saadaan valmiiksi ja se avautuu yksisuuntaisena Henttaalta Suurpeltoon.

 

 

Tekninen lautakunta 20.1.2021 Henttaa-Suurpellon välinen yhteys

“Tekninen lautakunta antaa vastauksen infrapalvelupäällikön 8.12.2020 tekemästä päätöksestä § 21/2020 tehtyihin oikaisuvaatimuksiin seuraavasti:

Oikaisuvaatimus 1: Tekninen lautakunta yhtyy tässä mainituilla perusteilla oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen ratkaisuun ja perusteluihin. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimus hylätään.

Oikaisuvaatimus 2: Tekninen lautakunta yhtyy tässä mainituilla perusteilla oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen ratkaisuun ja perusteluihin. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimus hylätään.

Oikaisuvaatimus 3: Tekninen lautakunta yhtyy tässä mainituilla perusteilla oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen ratkaisuun ja perusteluihin. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimus hylätään.

Oikaisuvaatimus 4: Oikaisuvaatimus suojatien lisäämiseksi esitettyyn koh-taan hyväksytään. Suojatien lisääminen kyseiseen kohtaan on perusteltua liikenneturvallisuuden kannalta. Liikenteenohjaussuunnitelmaa päivitetään siten, että Maakirjantie 14 tonttiliittymän kohdalle lisätään suojatie.

Oikaisuvaatimus 5: Tekninen lautakunta yhtyy tässä mainituilla perusteilla oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen ratkaisuun ja perusteluihin. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimus hylätään.

Oikaisuvaatimus 6: Tekninen lautakunta yhtyy tässä mainituilla perusteilla oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen ratkaisuun ja perusteluihin. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös astuu voimaan heti.”