Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Ämmässuon tuulivoimalahanke

Ämmässuon tuulivoimalahanke

Ämmässuon tuulivoimalahanke on esillä ja kommentoitavana.

HSY on hakenut Ämmässuon alueelle asemakaavamuutosta, joka mahdollistaa tuulivoimalan rakentamisen.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus on käynnistänyt tuulivoimalahankkeen kaavoitusprosessin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 8.2.-9.3.2021.

Tervetuloa keskustelemaan asemakaavamuutoksesta etäasukastilaisuuteen, joka

pidetään torstaina 11.2.2021 klo 17 alkaen.

Osallistuminen ei edellytä erillistä sovellusta tai rekisteröitymistä, voit osallistua selaimen kautta.

Osallistu etätapahtumaan.

Lisää hankkeesta voit lukea Ämmässuon tuulivoimalahanke – HSY ja Espoon kaupungin mediatiedote.

Tutustu kaavahankkeeseen Ämmässuon tuulivoimala, 640102.

Tervetuloa!

Ämmässuon tuulivoimalahanke
Ämmässuon tuulivoimalahanke

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

Ämmässuon jätekeskuksen alueelle on laadittu hankesuunnitelma tuulivoimalaa varten. Suunnittelualue sijaitsee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen yhteydessä Länsi-Espoossa Kirkkonummen kunnan rajan tuntumassa. Hankesuunnitelman tavoitteena on tuottaa tiedot hankkeen teknisestä toteutettavuudesta, vaihtoehtoisista liiketoimintamalleista, alustavista ympäristövaikutuksista, tarvittavista luvista ja selvityksistä sekä hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulusta. Hankesuunnitelman on laatinut Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymä toimeksiannosta Ramboll Finland Oy. Hankkeen teknisen määrittelyn lähtökohtana on HSY:n omalle kiinteistölle toteutettava yhden tuulivoimalan hanke.

Ämmässuon tuulivoimalan tarkoituksena on tuottaa tuulivoimalla tuotettua sähköä Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen omaan käyttöön sekä valtakunnan verkkoon. Aikaisemmin tehtyjen selvitysten perusteella Ämmässuon alueella keskituulennopeus 120 m korkeudessa on tuulivoimatuotannon kannalta kohtuullinen 7,1–7,4 m/s. Ämmässuon tuulivoimalan suunniteltu teho on 3 MW ja arvioitu vuosituotanto noin 11,3 GWh (Numerola 2013). Hanke ja sen vaihtoehdot Aiemmissa esiselvityksissä esitetyistä tuulivoimalan sijoituspaikkavaihtoehdoista karsittiin pois ne, jotka eivät sijoittuneet HSY:n omistamille kiinteistöille tai perustamisolosuhteiltaan tai alueen muun maankäytön osalta eivät soveltuneet tuulivoimalan sijoituspaikaksi. Esiselvitysten aineistojen ja maastokäynnin perusteella muodostettiin neljä tarkasteltavaa vaihtoehtoa, joiden hyötyjä ja haittoja arvioitiin esiselvitysten tuottamien tietojen sekä tuulivoimatekniikan, maankäytön, kaavoituksen ja ympäristövaikutusten perusteella.

Vaihtoehto VEA

Tuulivoimala sijoittuisi Högbergsbergetin kallioalueelle, vastaavalle alueelle kuin esiselvityksen tuuliturbiinien sijoituspaikat nro 3 (Pöyry 2012) ja T1 (Numerola 2013).

Vaihtoehto VE B

Tuulivoimala sijoittuisi rakennetun hyötykäyttökentän lounaisreunalle.

Vaihtoehto VE C

Tuulivoimala sijoittuisi Ämmäsvuorentien varrelle Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen eteläpuoleiselle kallioalueelle.

Vaihtoehto VE D

Tuulivoimalan sijoittaminen Kompostitien pohjoispuolelle Ämmässuon jätetäyttöalueen reunaan.

Tarkastelun perusteella todettiin, etteivät vaihtoehdot VE C ja VE D ole soveltuvia tuulivoimalan sijoituspaikkoja, eikä niiden suunnittelua ole tarpeen jatkaa. Vaihtoehtoa VE C ei valittu sijoituspaikkavaihtoehdoksi sen toteuttamiskelvottomuuden takia, johon vaikuttavat asutuksen läheinen sijainti, liian kapea alue naapurikiinteistön läheisyydessä ja sijainti muinaisjäännösrekisterin Putkarsin kivikautisen asuinpaikan vieressä. Vaihtoehto VE D karsiutui korkeiden perustamiskustannusten takia (jätetäytön edellyttämät massanvaihdot).

Hankesuunnitelmaa varten valittiin vaihtoehtoisiksi sijoituspaikoiksi VE A Högbergsbergetillä ja VE B hyötykäyttökentän lounaisreunalla perustettavuuden ja alueen maankäytön vuoksi.

Hankkeen ympäristövaikutukset

Tuulivoimahankesuunnitelma on laadittu siten, että molemmilta vaihtoehtoisilta sijoituspaikoilta jää riittävä suojaetäisyys asutukseen melu- ja välkevaikutusten osalta. Muut tuulivoimahankkeen keskeiset ympäristövaikutukset kohdistuvat maisemaan, alueen linnustoon ja lepakoihin.

Lähimmät valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) kohteet Espoonkartanon kulttuurimaisema sekä Oitbackan kartano ja kulttuurimaisema sijaitsevat noin 3 kilometrin etäisyydellä. Tuulivoimalan voimakkaimmat maisemavaikutukset kohdistuvat tuulivoimalan välittömään lähiympäristöön sekä lähimaisemaan. Alueille, joille voimala vielä erottuu selkeänä elementtinä kaukomaisemassa, yksi voimala muodostaa maamerkin. Yli kuuden kilometrin etäisyydellä voimala ei enää hallitse maisemakuvaa eikä voimalalla ole merkittävää vaikutusta maiseman hierarkiaan.

Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse sellaisia suojelualueita, joihin tuulivoimalasta kohdistuisi suoria vaikutuksia. Puolustusvoimien lausunto hankkeen tutkavaikutuksista ja Ilmatieteenlaitoksen lausunto hankkeen säätutkavaikutuksista saadaan syksyllä 2014.