Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Tekninen lautakunta 20.1.2021

Espoo tekninen lautakunta Marjaana Siivola

Esityslista 20.1.2021

https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021215

3 Espoon huleveden viemäröintialueen 2020 hyväksyminen

Esityksen mukaan.

4 Kaupunkitekniikan keskuksen tulostavoitteet vuodelle 2021

Valtuustokauden tavoitteiden täyttymisestä keskustelua. Erityisesti hiilineutraaliudesta ja sen saavuttamisesta. Vielä on pitkä matka hiilineutraaliuuteen.

5 Gräsanlaakson, Gräsanlaaksonkujan ja Matinpuronpolun katu- ja puistosuunnitelman hyväksyminen

Uuden Matinkylän paloaseman ympäristön teiden päivittämistä. Samalla valmistaudutaan pyöräilybaanan rakentamiseen.

6 Gräsantulli, Gräsanportti ja Gräsansiimes -katujen katusuunnitelmien hyväksyminen

Katualueiden päivitystä, kun on aluetta on rakennettu.

7 Sepontien ja Visamänpuiston raitti 1 katu- ja puistosuunnitelman hyväksyminen

Esityksen mukaan.

8 Vastauksen antaminen oikaisuvaatimuksiin, jotka koskevat infapalvelupäällikön päätöstä § 21/2020 liikennemerkkisuunnitelman hyväksyminen

Henttaa-Suurpelto alueen välisen kadun uudelleen aukaiseminen Suurpelto-Henttaan välisen liikenteen helpottamiseksi mm. rakentamisen aiheuttaman haitan vuoksi.

Päätös tehtiin viime syksynä kaupunginhallituksessa, josta se tuli marraskuun teknisen lautakunnan käsittelyyn ja joulukuussa teknisen lautakunnan kokouksessa päätettiin tilapäisistä järjestelyistä. Näistä päätöksistä lisää täällä.

Oikaisuvaatimus 1: Oikaisuvaatimuksen tekijät vaativat, että liikennejärjestelyn väliaikaisuus sidotaan Henttaan ajoyhteyksiä koskevan pysyvän ratkaisun valmistumiseen tai vähintään kaikkien Suurpellon alueiden (I-V) valmistumiseen. Päätöksestä tulee poistaa viittaus Opinmäen koulun ympäristön valmistumiseen. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijät vaativat, että ajoyhteys avataan kaksisuuntaisena. Oikaisuvaatimuksen tekijät perustelevat vaatimuksiaan muun ohella alueen liikenneverkon laajemmilla ongelmilla sekä ajoyhteyden käytettävyydellä ja turvallisuudella, kaupungin ilmastotavoitteilla sekä laajemmin alueen asukasviihtyvyydellä.

Oikaisuvaatimus 2: Oikaisuvaatimuksen tekijät vaativat, että väliaikaisen liikenteenohjaussuunnitelman voimassaoloajan tulee päättyä 5.6.2021 tai kun koulua vastapäätä oleva rakennuskohde valmistuu. Yksisuuntainen läpikulku tulee sallia suunnitelman voimassaoloaikana vain maanantaista perjantaihin, klo 7:30-10:00 välisellä ajalla. Avattavalle tieyhteydelle tulee sijoittaa ylinopeuskamera tai nopeusnäyttö Lillhemtinpuiston kohdalle. Päätöksen täytäntöönpano tulee kieltää oikaisuvaatimuksen ja sitä mahdollisesti seuraavien valitusten käsittelyn ajaksi. Oikaisuvaatimuksen tekijät perustelevat vaatimuksiaan muun ohella siten, että päätös tien avaamisesta on hyväksytyn lainvoimaisen kaavan vastainen ja tien avaaminen huonontaa alueen asukkaiden elinympäristöä huomattavasti. Päätöksen voimassaoloaika on kohtuuttoman pitkä, eikä se ole tarkoituksenmukainen sillä tavoiteltuihin päämääriin nähden. Päätös ei ole täsmällinen, koska päätöksen mukaan määräajan päättyessä edellytyksiä ajoneuvoliikenteen väliaikaiselle sallimiselle arvioidaan uudelleen.

Oikaisuvaatimus 3: Oikaisuvaatimuksen tekijät vaativat, että Vanha Lillhemtintie – Maakirjantie ei tule avata ajoneuvoliikenteelle vaan se tulee pitää pysyvästi suljettuna autoliikenteeltä voimassa olevan Suurpelto Ill -asemakaavan mukaisesti. Päätöksen täytäntöönpano tulee kieltää oikaisuvaatimuksen ja mahdollisesti sitä seuraavien valitusten käsittelyn ajan. Oikaisuvaatimuksen tekijät perustelevat vaatimuksiaan muun ohella siten, että Opinmäen koulun edustan turvallisuus ei edellytä Vanha Lillhemtintie – Maakirjantien avaamista autoliikenteelle. Tien avaaminen pysäyttäisi alueen kehityksen ja heikentäisi turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Prosessi ajoyhteyden avaamiseksi ei ole ollut asianmukainen.

Oikaisuvaatimus 4: Oikaisuvaatimuksen tekijät vaativat, että suunnitelmaan lisätään suojatie Maakirjantie 14 tonttiliittymän kohdalle. Oikaisuvaatimuksen tekijät perustelevat vaatimusta muun ohella siten, että suojatien lisääminen kyseiseen kohtaan on perusteltua näkymän rajoittuneisuuden ja poikkeuksellisen päätöksen myötä aiheutuvan vilkkaan autoliikenteen takia, ajorataa ylittävien lasten ja aikuisten turvallisuuden lisäämiseksi.

Oikaisuvaatimus 5: Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii muutosta päätöksen voimassaoloaikaan siten, että päätös on voimassa 21.12.2021 saakka. Oikaisuvaatimuksen tekijä perustelee vaatimustaan muun ohella siten, että Opinmäen koulun viereinen työmaa on valmistumassa ja kaupunki on toteuttamassa koulun ympäristöön liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä, jolloin Maakirjantien väliaikaisen avaamisen pitäisi olla mahdollisimman lyhyt. Ajoyhteyden avaaminen heikentää alueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Päätökseen kirjattu 5 vuoden pituisen määräajan kesto on liian pitkä Suurpellon asukkaille ja Suurpelto III rakentamiselle.

Oikaisuvaatimus 6: Oikaisuvaatimuksen tekijät vaativat päätöstä oikaistavaksi siten, että liikenteenohjaussuunnitelman määräaika on 4.6.2021 asti kuitenkin siten, että määräaikaa voidaan pidentää enintään vuoden 2021 loppuun mikäli Opinmäen koulun vastapäinen rakennustyö viivästyy. Oikaisuvaatimuksen tekijät perustelevat vaatimustaan muun ohella siten, että Vanha Lillhemtintien avaaminen on vahvistetun asemakaavan vastainen. Avaus tuo liikennettä viheryhteyden poikki, hidastaa asemakaavan mukaisten asuntojen ja puistoalueiden toteuttamista ja tuo ajoneuvoliikennettä kadulle, joka on asemakaavassa päättyvä katu. Liikennejärjestely ei ole tarkoituksenmukainen. Maankäyttö- ja rakennuslain 171.2 §:n mukaan poikkeamista asemakaavasta ei saa myöntää, jos se aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Viiden vuoden määräaika ei ole tarkoituksenmukainen, koska Opinmäen ympäristön rakennustyöt valmistuvat vuoden 2021 aikana.

3. Teknisen lautakunnan vastaus oikaisuvaatimuksiin

Päätöksen mukainen ajoyhteyden avaaminen tilapäisenä viiden vuoden määräajaksi on perusteltua valmistelukehotuksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Asemakaava osoittaa alueen käytön tavoitellun lopputilanteen. Ennen asemakaavan toteuttamista tapahtuva tilapäinen liikennejärjestely ei ole sillä tavoin asemakaavalla tavoitellun lopputilanteen vastainen, että asemakaava itsessään olisi esteenä tilapäisenä toteutettavalle liikennejärjestelylle. Kun otetaan huomioon alueen rakentumisen aikataulu sekä valmistelukehotuksessa esitetyt tavoitteet tilanteen järjestämiseksi, viiden vuoden määräaika on tarkoituksenmukainen.

Oikaisuvaatimusten kohteena oleva päätös on annettu tieliikennelain nojalla. Liikennemerkkisuunnitelmaan ei sovelleta maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamissääntelyä.

Tilapäisen liikennejärjestelyn voimassaoloa ei ole sidottu Opinmäen koulun valmistumiseen tai muuhun tilanteeseen, vaan päätös on voimassa viiden vuoden määräajan.

Päätös ei velvoita määräajan pidentämiseen uudella päätöksellä. Päätös ei myöskään vaikuta sen voimassaolon jatkamiseen tai uuden vastaavan päätöksen tekemisen edellytyksiin. Edellytykset tilapäisen liikennejärjestelyn jatkamiselle arvioidaan tarpeen vaatiessa määräajan päättyessä vallitsevan tilanteen mukaan.

Ajoyhteyttä ei ole mahdollista avata kaksisuuntaisena katualueen eri toimintojen tilantarpeesta johtuen. Nykyinen yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä kulkee vielä rakentamattomien Lillhemtintie 22 ja 24 sekä Lillhemtinpuisto 3 tonttien puolella. Alustavien tietojen mukaan tonttien rakennustyöt alkavat mahdollisesti vuoden 2021 puolella, mutta joka tapauksessa tilapäisen järjestelyn määräajan kuluessa. Tonttien rakentaminen edellyttää, että jalankulku ja pyöräily siirretään nykyiselle ajoradalle erotettuna moottoriajoneuvoliikenteestä. Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi jalankulku ja pyöräily on erotettava kohdassa moottoriajoneuvoliikenteestä raskain estein. Valmistelukehotuksen antamiseen johtaneen käsittelyn perusteella ajoyhteyden avaamisen tarve liittyy erityisesti moottoriajoneuvoliikenteen sallimiseen aamulla Henttaalta Suurpeltoon päin, mikä oikaisuvaatimuksen kohteena olevalla päätöksellä on toteutettu.

Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus huomioidaan aina liikennemerkkisuunnitelmia laadittaessa. Liikennemerkkisuunnitelmiin ei tavanomaisesti liity erillistä kuulemismenettelyä. Päätös on asianmukainen.

Tekninen lautakunta antaa oikaisuvaatimuksiin seuraavat vastaukset.

Oikaisuvaatimus 1: Tekninen lautakunta yhtyy tässä mainituilla perusteilla oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen ratkaisuun ja perusteluihin. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimus hylätään.

Oikaisuvaatimus 2: Tekninen lautakunta yhtyy tässä mainituilla perusteilla oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen ratkaisuun ja perusteluihin. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimus hylätään.

Oikaisuvaatimus 3: Tekninen lautakunta yhtyy tässä mainituilla perusteilla oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen ratkaisuun ja perusteluihin. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimus hylätään.

Oikaisuvaatimus 4: Oikaisuvaatimus suojatien lisäämiseksi esitettyyn kohtaan hyväksytään. Suojatien lisääminen kyseiseen kohtaan on perusteltua liikenneturvallisuuden kannalta. Liikenteenohjaussuunnitelmaa päivitetään siten, että Maakirjantie 14 tonttiliittymän kohdalle lisätään suojatie.

Oikaisuvaatimus 5: Tekninen lautakunta yhtyy tässä mainituilla perusteilla oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen ratkaisuun ja perusteluihin. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimus hylätään.

Oikaisuvaatimus 6: Tekninen lautakunta yhtyy tässä mainituilla perusteilla oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen ratkaisuun ja perusteluihin. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimus hylätään.

Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan niin, että päätös voidaan panna toimeen ennen lainvoimaisuutta.

9 Lausuntoja, päätöksiä ja kirjelmiä

Finnoon maanpuhdistushankkeessa saatu paljon hyviä edullisia tarjouksia, jonka vuoksi hankekokonaisuus tulee suunniteltua huomattavasti halvemmaksi.

10 Viranhaltijoiden päätökset

Esityksen mukaan.