Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

TELA 17.11. valtuustoaloitteita kouluteiden/suojateiden turvallisuus, puualoite

Espoo tekninen lautakunta Marjaana Siivola

Tässä marraskuun teknisen lautakunnan asioita ja päätöksiä.

3 Teknisen lautakunnan lokakuun 2021 osavuosikatsaus

Talousarvion mukaisesti mennään.
4 Valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamisesta koulujen läheisyydessä (kh/kv-asia)
5 Valtuustoaloite suojateiden turvallisuuden parantamiseksi kääntyvän liikenteen risteyksissä (kh-asia)    
Käsiteltiin yhdessä.
Käsiteltiin yhdessä tässä otteita vastauksista:
Kouluteiden turvallisuutta kartoitettiin kouluilta ja huoltajilta syksyllä 2018. Näistä tunnistettiin 120 kohdetta, joita lähdettiin kehittämään. Kohteet luokiteltiin pieniin ja isoihin projekteihin (tarvitsee katusuunnitelmien muutoksia ja rahoitusta) sekä kiireellisyyden perusteella kolmeen kategoriaan. Näitä on toteutettu sen jälkeen mahdollisuuksien mukaan. Kaupunkitekniikan keskus suunnittelee kyselyn toistamisen, mutta vuosittain sitä ei voida toteuttaa.
Merkittävä osa on tehty. Erityisesti pienemmistä hankkeista. Miljoonahankkeet vaativat suunnitelmat ja rahoituksen.
Väyläviraston melko tuore ohje “Pyöräliikenteen suunnittelu (18/2020)” käsittelee pyöräliikenteen väylien suunnittelua lukuun ottamatta rakennetta. Ohje on tarkoitettu käytettäväksi maanteillä, mutta soveltuu myös kaupunkiseutujen pyöräliikenteen järjestelyjen suunnitteluun. Ohjeessa on otettu huomioon uuden tieliikennelain mahdollistamat suunnitteluratkaisut. Ohje sisältää vaihtoehtoisia periaateratkaisuja pyöräliikenteen järjestämiseksi erityyppisissä suunnittelukohteissa. Kohteeseen soveltuva ja toimiva ratkaisu valitaan olemassa olevan tilanteen ehdoilla. Väyläviraston ohjeessa pyöräliikennettä ei tarkastella samanaikaisesti jalankulun kanssa. Väyläviraston vuonna 2014 valmistuneen jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen jalankulkua käsittelevät asiat ovatkin edelleen voimassa ja Väylävirasto on laatimassa jalankulusta myöhemmin oman erillisen ohjeen. Väylävirastolla on lisäksi lukemattomia muita ohjeita, esim. erilaisia tieohjeita on lueteltu 18 sivun verran. Näistä ohjeista sovelletaan kulloinkin kaikkia kyseistä suunnittelukohdetta koskevaa ohjetta, joten ohjeiden soveltaminen vaatii suunnittelijalta suurta ammattitaitoa ja ymmärrystä kokonaisuudesta. Espoo hyödyntää Väyläviraston ja myös Helsingin kaupungin pyöräliikenteen suunnitteluohjeita soveltuvin osin. Olemme hyödyntäneet ohjeita erityisesti uudentyyppisten ratkaisujen suunnittelussa, esimerkkinä Kera. Espoossa on kuitenkin myös omia ohjeita, joita noudatamme. Esim. suojateiden ja pyöräteiden jatkeiden reunakivijärjestelyt on esitetty Espoon tyyppipiirustuksissa, jotka päivitettiin vuonna 2018 yhdessä pyöräilijöiden ja vammaisryhmien kanssa. Näkövammaisille reunakivet ja muut kiveykset ovat tärkeitä ohjaavia elementtejä ja heidän turvallisuutensa takaamiseksi Espoon tyyppipiirustuksissa päädyttiin nykyiseen ratkaisuun (0-tasoon upotettu reunakivi ja noppakiviraita). Myös kunnossapito huomioitiin uusissa tyyppipiirustuksissa (erityisesti auraus talvisin). Katujen ja kaupungin muiden yleisten alueiden suunnittelussa turvallisuus on keskeinen suunnittelukriteeri. Myös viihtyisyys ja liikkumisen sujuvuus ovat tärkeitä asioita, mutta turvallisuudesta ei voi tinkiä. Suunnitteluohjeissa tyypillisesti mahdollistetaan useampia ratkaisuja ja suunnittelu on useiden eri ohjeiden tapauskohtaista soveltamista (valitaan kyseiseen kohteeseen toimivin teknistaloudellisesti toteuttamiskelpoinen ja turvallinen ratkaisu, joka sopii myös liittyviin alueisiin).
Suojatien vilkkuvat valot eivät ole toimineet toivotusti Suomen keleissä. Tämä myöskin luo vääränlaista kategorisointia suojateiden välille, mitä ei toivota.
Voisiko Espoo lähteä mukaan Fiksusti kouluun -hankkeeseen? https://fiksustikouluun.fi/ Eivät nyt innostuneet, mutta voivat lähteä, jos on siinä on selvästi jotain saavutettavaa ja rahoitus järjestyy.
6 Valtuustoaloite kokeilusta, jossa talvella kevyenliikenteen väylille tehdään hiihtolatuja (kh-asia)
Esityksen mukaan.
7 Valtuustoaloite kaupunkiviihtyvyyden lisäämiseksi puita istuttamalla (kh/kv-asia)    
Esityksen mukaan. Hyvä ja kannatettava aloite. Puiden istuttaminen lähtee suunnittelusta ja puiden lisääminen myöhemmin on hankalaa maanalaisen kaavan ja rakenteiden vuoksi. Kaupunki pyrkii istuttamaan puita mahdollisuuksien mukaan. Asemakaavassa tutkitaan uusien puiden lisäämistä ja vanhojen puiden säilyttämistä.
Kaupunkikuvallisesti puilla on erittäin tärkeä merkitys. Taimien hinnat vaihtelevat paljon. Metsätaimi on hyvin alle euron ja isompi puu puistoon voi olla 2000e.
Kaupunki voi toteuttaa noin 5000 puistopuun istuttamisen 10 v kaudella, jos kehitys etenee jatkuu samanlaisena.
Ja TAKEn vaatima -10% säästö vähentää sitä, miten hankkeita viimeistellään.
8 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta, jonka kohteena on Espoon kaupungin teknisen lautakunnan 25.8.2021 pidetyssä kokouksessa § 79 kohdalla tekemä päätös Kaupunginkallio 41. kaupunginosan korttelin 41008 os…
Esityksen mukaan
9 Selvityksen antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kantelusta, joka koskee Espoon kaupungin hiekan poistamista katualueilta
Esityksen mukaan muutamin tarkennuksin
10 Lausuntoja, päätöksiä ja kirjelmiä
Merituulentien jalankulku- ja pyörätien rakennusurakka. Urakan hinta on 1 909 000 euroa ja hankkeesta laadittu kustannusarvio on 2 178 811 euroa (hinnat alv. 0). Työ valmistuu 16.9.2022 ja urakoitsijana toimii GRK Infra Oy. Tekninen lautakunta on hyväksynyt suunnitelmat 29.1.2020.
11 Viranhaltijoiden päätökset