Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Kotiseudun ulkoilupolut – ohjelma 2021 – 2030 TELA 22.4.2020

kotiseudun ulkoilupolut 2021-2030

Kotiseudun ulkoilupolut – ohjelmaa vuosille 2021 – 2030

Mielenkiintoisimpana asiana teknisen lautakunnan kokouksessa 22.4. on päivitetty Kotiseudun ulkoilupolut – ohjelma vuosille 2021 – 2030.

KATSO KOKO OHJELMA TÄSTÄ

PÄIVITYS: OHJELMA ASETETAAN ASUKKAIDEN NÄHTÄVILLE.

Eli emme vielä hyväksyneet ohjelmaa vaan se tulee nähtäville todennäköisesti vielä kevään 2020 aikana.

Espoon Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelma tulee nähtäville.

Espoon uusi Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelma herätti niin paljon kiinnostusta asukkaissa ja yhdistyksissä, että lautakunta päätti yksimielisesti Vihreiden esityksestä asettaa sen asukkaiden nähtäville. Nyt kannattaa seurata kaupungin ilmoittelua tästä aktiivisesti."Ohjelmassa jossa luodaan katsaus Espoon ulkoilureitistön nykytilaan ja kartoitetaan uusien ulkoilureittiyhteyksien tarvetta. Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelma antaa suuntaviivat ulkoilureittien vuosittaiseen rakentamiseen ja kunnostamiseen seuraavankymmenvuotiskauden 2021–2030 ajalle."

Julkaissut Marjaana Siivola Keskiviikkona 22. huhtikuuta 2020

Täältä pääsette esityslistan materiaaleihin ja siellä on vanhusneuvoston, vammaisneuvoston, sivistystoimen ja ympäristölautakunnan lausunnot.

Tässä poimintoja, mutta kaikki kohteet löytyvät tuolta alkuperäisestä ohjelmasta.

EDIT: kuvia poistettu, koska tämä on kiinnostanut niin paljon, että rajat tulivat täyteen. Katso kuvat alkuperäisestä ohjelmasta.

KAUKLAHTI–VANHA-NUUKSIO PITUUS 8,1 KM, VALMIUSASTE 20 %

KUVAUS: Pitkittäinen yhteys Rantaraitilta ja Kauklahdesta Nuuksioon.
Pääasiassa harvaan asutulla alueella kulkeva yhteys, jonka tarve korostuu Nupurinkallion alueen rakentumisen ja Kauklahden
kehittymisen myötä. Tällä hetkellä Espoon läntisellä reunalla ei kulje yhtään yhtenäistä, toimivaa ulkoilureittiyhteyttä.
Olemassa olevat yhteydet kiertävät Gumbölen kautta ja kulkevat pääosin katuverkossa.

HAASTEET: Yhteys on alkutekijöissä ja kulkee lähes kokonaan yksityisellä, kaavoittamattomalla maa-alueella.

TUNNISTETUT YHTEYSTARPEET: Väylän varrelta on työssä tunnistettu 8km verran yhteystarpeita, jotka on
sijainnin ja ominaisuuksien perusteella jäsennetty viideksi KUP-kohteeksi. Näistä kohteista yksikään ei lukeutunut
priorisointipisteytyksessä ylimpään kvartiiliin.

KUNNARLA–LUUKKI PITUUS 6,9 KM, VALMIUSASTE 0 % (85 %)

KUVAUS: Pitkittäinen yhteys Pirttimäen ulkoilualueilta Luukkiin Kunnarla–Luukki-väylä on metsäinen, luonnonsuojelualueiden ympäröimä yhteys, joka yhdistää toisiinsa Pirttimäen ja Luukin ulkoilualueet. Väylä on jatkumoa eteläisemmästä Espoosta Bodominjärven länsipuolelle kulkeville ulkoiluväylille ja osa neljän kunnan alueella kulkevaa, 110 km pitkää Reitti 2000 -ulkoilureittiä. Yhteys kulkee pääosin vanhoja metsäautoteitä ja kärrypolkuja pitkin, mutta sen keskivaiheilla on huomattavasti vaikeakulkuisempi polkuosuus. Kunnarla–Luukki-väylä on tällä hetkellä alueen ainoa pitkittäinen reitti, joka ei kulje katuverkossa. Vaihtoehtoiset, ajoradalla kulkevat pohjoiseteläsuuntaiset yhteydet kulkevat lännessä Velskolantietä ja Snettansintietä idässä. Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelmassa yhteyden esittämisellä korostetaan sen merkitystä yhtenä pohjoisen Espoon pääulkoiluväylistä ja halutaan huomioida, että Reitti 2000 pysyy jatkossakin yhtenäisenä, toimivana ulkoilureittikokonaisuutena. Nykyisellään väylää ei voida luokitella ulkoilureitiksi, sillä se ei täytä tässä ohjelmassa määritellyn ulkoilureitti-käsitteen kriteereitä. Näin ollen väylän valmiusaste on nolla. Kuitenkin 85 % väylän varrella olevista osuuksista on sellaisia, että niillä pääsee etenemään sujuvasti.

HAASTEET: Väylä kulkee luonnonsuojelualueella

TUNNISTETUT YHTEYSTARPEET: Väylän varrelta on tunnistettu 7 km:n verran yhteystarpeita, jotka on sijainnin ja ominaisuuksien perusteella jäsennetty viideksi KUP-kohteeksi. Tunnistetut kohteet eivät lukeudu priorisointipisteytyksessä ylimpään kvartiiliin.

KUNNARLA–NUUKSIO PITUUS 6 KM, VALMIUSASTE 100 %

KUVAUS: Poikittainen Solvallan ja Pirttimäen ulkoilualueita yhdistävä väylä
Kunnarla–Nuuksio-väylä kulkee Pirttimäen luonnonsuojelualueilta kohti Nuuksion kansallispuistoa päättyen Solvallassa
luontokeskus Haltian tuntumaan. Yhteys on hyvin mäkinen, mutta nykyisellään toimiva. Se on myös osa neljän kunnan
alueella kulkevaa Reitti 2000 -ulkoilureittiä. Talvisin yhteys tehdään lumitilanteen salliessa laduksi. Kotiseudun ulkoilupolut
-ohjelmassa yhteyden esittämisellä korostetaan sen merkitystä yhtenä pohjoisen Espoon pääulkoiluväylistä ja vahvistetaan
yleiskaavassa esitetyn ulkoilureittiyhteyden tarve myös jatkossa.
TUNNISTETUT YHTEYSTARPEET: Ei tunnistettuja uusia yhteystarpeita.

MANKKAA–VANHA-NUUKSIO PITUUS 10,5 KM, VALMIUSASTE 70 %

KUVAUS: Tapiolan ja Espoon keskuspuiston alueilta Nuuksion ulkoilualueille. Nygrannas ja Suurpelto ovat laakeaa, kulttuurimaisemana arvokasta ja hyvin väljästi rakennettua aluetta. Vireillä olevissa asemakaavoissa niitä kehitetään monipuoliseksi ja tiiviiksi kaupunkiympäristöksi. Yleiskaavan pohjalta sekä Nygrannakseen että Suurpeltoon on suunniteltu asuntoja, toimitiloja, julkisia palveluja sekä virkistysaluetta. Tällä hetkellä alueen ulkoilureittiyhteydet tukeutuvat vahvasti Lillhemtin kautta itäiseen Espoon keskuspuistoon kulkeviin reitteihin sekä Mankkaan kautta Laajalahdelle kulkevaan reittiin. Alueen kehittyessä ja ulkoilureittien käyttäjämäärien kasvaessa on välttämätöntä kehittää myös Smedsinmetsän ja Kuurinniityn suunnalle vieviä yhteyksiä. Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelmassa esitetty Mankkaa–Vanha-Nuuksio-yhteys korostaa tämän yleiskaavan mukaisen poikittaisen yhteyden roolia kehittyvän alueen läpi kulkevana, yhtenäisenä ulkoiluväylänä. Väylän varrelta on tunnistettu rinnakkaisen yhteyden tarve, ja pitkän aikavälin tavoite on tutkia rinnakkaisreitin toteuttamisen mahdollisuuksia.

HAASTEET: Väylän suunnittelu ja toteutus on vahvasti sidoksissa Nygrannaksen ja Suurpellon kaavaratkaisuihin ja maankäyttösopimuksiin.

TUNNISTETUT YHTEYSTARPEET: Väylän varrelta on tunnistettu 6 km:n verran yhteystarpeita, jotka on sijainnin ja ominaisuuksien perusteella jäsennetty kahdeksaksi KUP-kohteeksi. Kohteista 1,5 km koskee nykyisen yhteyden laajennusta rinnakkaisreitiksi ja 4,5 km on uutta ulkoilureittiä. Tunnistetuista kohteista yksi lukeutuu priorisointipisteytyksessä ylimpään kvartiiliin.

NIIPPERI–LAHNUS PITUUS 7,5 KM, VALMIUSASTE 5 %

KUVAUS: Pitkittäinen yhteys Niipperistä Luukkiin ja Vantaan ulkoilualueille. Niipperi–Lahnus-väylä alkaa Kehä III:n paikkeilta, josta se jatkuu pohjoiseen Juvanmalmin teollisuusalueen ja Niipperin asutusalueen välistä viheraluetta myötäillen. Pitkäkorven kallioiselta alueelta yhteys kaartaa alavammalle maalle länteen, sivuaa Myllypuron lehtokorpilaakson luonnonsuojelualuetta ja kaartaa Hiirisuon asuinalueen ohi lounaan puolelta. Vihdintien ylityksen jälkeen yhteys päättyy Lahnukseen vesipuisto Serenan tuntumaan, jossa se yhdistyy Vantaan alueelta ja Luukin suunnalta tuleviin ulkoilureittiyhteyksiin. Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelmassa esitetty Pitkäjärvi–Lahnus-väylä muotoilee yleis- ja asemakaavoissa esitettyjä ulkoilureittiyhteyksiä sekä maastossa kulkevaa polkuyhteyttä, mutta linjauksen lopullinen reitti tarkentuu uuden yleiskaavan ja alueella vireillä olevien asemakaavojen vahvistumisen myötä. Vaihtoehtoinen linjaus voi kulkea esimerkiksi Niipperintien länsipuolelta, Perusmäen ja Niipperin asuinalueiden välistä. Niipperi–Lahnus-ulkoiluväylän tarve tulee korostumaan, kun Kalajärven ja Niipperin alueet kehittyvät ja niiden asukasmäärä kasvaa. Alueella ei ole ennestään toteutettu ulkoilureittiyhteyksiä, vaan liikkuminen tapahtuu ajoratojen yhteydessä kulkevia kevyenliikenteenväyliä pitkin.

HAASTEET: Hanke on hyvin mittava ja sen kustannukset nousevat väistämättä korkeiksi. Linjaus tarkentuu vasta pidemmällä aikavälillä.

TUNNISTETUT YHTEYSTARPEET: Väylän varrelta on tunnistettu 7 km:n verran yhteystarpeita, jotka on sijainnin ja ominaisuuksien perusteella jäsennetty viideksi KUP-kohteeksi. Tunnistetut kohteet eivät lukeudu priorisointipisteytyksessä ylimpään kvartiiliin.

PITKÄJÄRVEN RANTAREITTI PITUUS 6 KM, VALMIUSASTE 10 %

KUVAUS: Pitkäjärven pohjoista rantaa myötäilevä ulkoiluväylä Pitkäjärven ulkoiluväylä on Pitkäjärven pohjoisrantaa myötäilevä, poikittainen väylä, joka muodostaa tärkeän ekologisen yhteyden peltojen, teiden ja kaupunkirakenteen keskellä. Pitkäjärven ranta on kulttuurihistorian, luonnonmaiseman ja virkistyksen kannalta sekä paikallisesti että seudullisesti merkittävä, yhtenäinen viheralue. Pitkäjärven väylä kulkee alueella, joka on määritelty sekä maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi että valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Alueella on myös historiallisia kylätontteja, jotka näkyvät nykyisessä maisemassa jäljellä olevina vanhoina rakennuksina sekä maankäyttömuotoina. Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelmassa esitettävä Pitkäjärven ulkoiluväylä vahvistaa yleiskaavan mukaista tavoitetta kehittää ranta-aluetta merkittävänä ulkoiluväylänä. Yhteys on asukkaiden toivoma, ja sillä on suuri kehityspotentiaali rakentua Rantaraitin kaltaiseksi, tunnistetuksi ja yhtenäiseksi ulkoilureitiksi. Reitin toteuttaminen toimivana kokonaisuutena on tärkeää, jotta se palvelee käyttäjiä ja jotta sen arvo ymmärretään. Pitkäjärven väylästä tulee kehittää selvästi jäsentynyt, eri osuuksilla luontaisiin lähtökohtiin ja ominaislaatuun tukeutuva kokonaisuus. Pitkäjärven väylä on jatke Kauklahdesta alkavalle ja Pitkäjärven eteläpäähän päättyvälle Espoonjokilaakson ulkoiluväylälle. Nämä kaksi ulkoiluväylää muodostavat yhtenäisen, läpi Espoon kulkevan poikittaisen ulkoilureittiyhteyden, jollainen nykyhetkellä Espoosta puuttuu. Tämän laajan, luontaisten viherakselien ja jokilaakson jäsentäminen ja ulkoilureittiosuuksien suunnittelu toteutetaan huomioiden alueen kaupunkikuvalliset ja ekologiset olosuhteet ja erityispiirteet. Maisemarakenne ja laaksotilan visuaalinen säilyminen otetaan korostetusti huomioon.

HAASTEET: Kaavoitustilanne aiheuttaa haasteita reittien toteutettavuudelle. Maanomistus saattaa paikon edellyttää ulkoilureittimitoitusta. Väylän suunnittelussa tulee huomioida alueen luontoarvot ja kulttuurihistoriallisesti arvokas jokimaisema.

TUNNISTETUT YHTEYSTARPEET: Väylän varrelta on tunnistettu 6 km:n verran yhteystarpeita ja lisäksi 2km väylään olennaisesti linkittyviä yhteystarpeita, jotka on sijainnin ja ominaisuuksien perusteella jäsennetty kuudeksi KUP-kohteeksi. Tunnistetuista kohteista kolme lukeutuu priorisointipisteytyksessä ylimpään kvartiiliin.

SOLVALLA–VANHA-NUUKSIO PITUUS 16 KM, VALMIUSASTE 55 %

KUVAUS: Nuuksion kansallispuistosta Vanhaan-Nuuksioon kulkeva pitkittäinen yhteys Solvalla–Vanha-Nuuksio-yhteys kulkee Nuuksion kansallispuiston halki Nuuksion Pitkäjärven muotoja myötäillen. Väylä alkaa Solvallasta, sivuaa Pitkäjärveä Nuuksionpäässä, kulkee Siikajärven alueen läpi jatkuen Vanhaan-Nuuksioon Brobackan alueelle. Väylä kulkee lähes täysin asemakaavoittamattomalla ja harvahkoon asutulla metsäalueella, mutta sen varrella on useita pieniä asutuskeskittymiä pääasiassa Siikajärven ja Heinäslammen rannoilla. Väylän pohjoinen, Nuuksion alueella kulkeva yhteys on olemassa ja ulkoilureittinä toimiva, joskin se kulkee pitkiä osuuksia ajoradalla Nuuksiontietä pitkin. Siikajärven alueella ei ole ennestään toteutettu ulkoilureittiyhteyksiä, vaan liikkuminen tapahtuu pääasiassa ajoratoja pitkin. Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelmassa esitetty Solvalla–Vanha-Nuuksio-väylä vahvistaa yleiskaavassa esitettyjä ulkoilureittiyhteyksien tarvetta. Linjauksen lopullinen reitti tarkentuu uuden yleiskaavan vahvistumisen myötä.

HAASTEET: Hanke on hyvin mittava ja sen kustannukset nousevat väistämättä korkeiksi. Väylä kulkee lähes täysin kaavoittamattomalla alueella ja osittain luontoarvoiltaan arvokkaalla alueella. Linjaus tarkentuu vasta pidemmällä aikavälillä.

TUNNISTETUT YHTEYSTARPEET: Väylän varrelta on tunnistettu 11 km:n verran yhteystarpeita, jotka on sijainnin ja ominaisuuksien perusteella jäsennetty suuripiirteisesti viideksi KUP-kohteeksi. Tarkempaa jäsentämistä ei tämän päivityksen yhteydessä tehty. Tunnistetut kohteet eivät lukeudu priorisointipisteytyksessä ylimpään kvartiiliin.

VANHAKARTANO–KUNNARLA PITUUS 6,9 KM, VALMIUSASTE 0 %

KUVAUS: Poikittainen yhteys Pitkäjärveltä Pirttimäen ulkoilualueelle.
Vanhakartano–Kunnarla-väylä kulkee Pitkäjärven pohjoisen rannan tuntumasta Viiskorven ja Bodomin lakeiden
peltoaukeiden halki Kunnarlaan ja Pirttimäen ulkoilualueille. Väylän varrella levittyvät yhtenäiset peltoaukeat ja Bodomin
rantamaat ovat kulttuurihistorian ja luonnonmaiseman kannalta sekä paikallisesti että seudullisesti merkittäviä. Sekä
yksittäiset, merkitykseltään arvokkaiksi luokitellut kulttuurihistorialliset kohteet että alueen maisemakokonaisuudet
huomioidaan väylän linjausten tarkemmassa suunnittelussa. Yhteyden varrella on myös ekologisesti merkittäviä alueita,
kuten Natura 2000 alue ja Smedsvikenin lintulahti.
Vanhakartano–Kunnarla-välillä ei ole ennestään toteutettu ulkoilureittiyhteyksiä, vaan liikkuminen tapahtuu pääasiassa
Röyläntien ja Bodomintien ajoratoja pitkin. Kevyen liikenteen olosuhteet ja liikenneturvallisuus parantuvat kesän 2019
aikana Bodomintien varteen valmistuvan kevyenliikenteenväylän myötä, mutta kyseisen väylän rakentuminen ei korvaa
alueelta uupuvaa, viheralueilla kulkevaa ulkoilureittiyhteyttä. Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelmassa esitetty Vanhakartano–
Kunnarla-yhteys korostaa kyseisen poikittaisen ulkoilureittiyhteyden tarvetta ja vahvistaa yleiskaavassa esitetyn
ulkoilureittilinjauksen. Alueen ulkoilureittien tarve tulee kasvamaan mm. Viisikorven ja Gobbackan alueiden kehittyessä ja
asukasmäärän kasvaessa.

HAASTEET: Hanke on hyvin mittava ja sen kustannukset nousevat väistämättä korkeiksi. Väylä kulkee
kulttuurihistoriallisesti ja luonnonmaisemaltaan arvokkaalla alueella. Linjaus tarkentuu vasta pidemmällä aikavälillä.

TUNNISTETUT YHTEYSTARPEET: Väylää ei
ole tässä päivityksessä jäsennetty sijainnin ja
ominaisuuksien perusteella useammaksi hankkeeksi, vaan se esitetään yhtenä yhteystarpeena. Yhteystarve ei lukeudu priorisointipisteytyksessä ylimpään kvartiiliin.

Tulevat kohteet

Tässä vähän esimakua, mutta toivottavasti käyt katsomassa alkuperäisen dokumentin ja annat palautetta ennen asian käsittelyä 22.4.2020!

https://espooprodfi.oncloudos.com/kokous/2020499342-3-1.PDF