Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Lahnuksentien jalankulku- ja pyöräilyväylä

lahnuksentie

Päivitys 2.6.2021: Tekninen lautakunta käsitteli lausuntoa kaupunginhallitukselle ja kokouksen aikana tehtiin kaksi lisäysesitystä, jotka molemmat hyväksyttiin yksimielisesti.

Aulikki Pentikäinen: Espoon kaupunki kiirehtii Elyä toteuttamaan Lahnuksentien jalankulku-ja pyöräilyväylän toteuttamista välillä Lahnus- Klaukkala.

Marjaana Siivola: Yksityisiä liittymiä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin jatkosuunnittelussa yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Kokousaineisto:

Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Mt 1324 Lahnuksentien jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Lahnus – Klaukkala, Espoo ja Nurmijärvi (kh-asia)

https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021334-6

 

lahnuksentie

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki antaa tiesuunnitelmasta Mt 1324 Lahnuksentien jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Lahnus – Klaukkala, Espoo ja Nurmijärvi seuraavan lausunnon:

Tiesuunnitelma on laadittu yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen, Espoon kaupungin ja Nurmijärven kesken, ja Espoon kaupunki puoltaa tiesuunnitelman hyväksymistä ja hyväksyy tien osien rakentamisen suunnitelman mukaisesti.

Suunnittelun aloittamisesta kuulutettiin ELY:n verkkosivukuulutuksen 29.4.2020 lisäksi Länsiväylä -lehdessä 29.4.2020, sekä HBL -lehdessä 29.4.2020.

Tiesuunnitelman esittelyä ELY:n tietoverkossa koskeneen sähköisen
kutsun kaupunki julkaisi tietoverkossaan 18.11.2020 (ELY-keskuksen lähetekirjeen 11.11.2020 pyynnön mukaisesti), ja piti esiteltävään aineistoon pääsyyn ohjeistavaa kutsua Espoon kaupungin verkkosivuilla avoinna aineiston sähköisen esittelyn päättymiseen saakka (7.12.2020). Alueen asukasyhdistyksille luonnosten esittelystä ilmoitettiin sähköpostitse. Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelupisteessä varauduttiin tarvittaessa avustamaan asiakkaita sähköiseen aineistoon tutustumisessa.

Tiesuunnitelman nähtävilläolo kuulutusta koskeneen sähköisen ilmoituksen kaupunki julkaisi tietoverkossaan 17.12.2020, ja piti nähtävillä olevaan aineistoon pääsyyn ohjeistavaa kuulutusilmoitusta Espoon kaupungin verkkosivuilla avoinna nähtävillä oloajan päättymiseen saakka (19.3.2021). Alueen asukasyhdistyksille nähtävillä olosta ilmoitettiin sähköpostitse. Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelupisteessä varauduttiin tarvittaessa avustamaan asiakkaita sähköiseen aineistoon tutustumisessa.

Tiesuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä 17.2.-19.3.2021. Suunnitelmasta on tehty Espoon puolelta neljä muistutusta. Muistuttajat ovat toimittaneet muistutuksensa suoraan Uudenmaan ELY-keskukselle, josta Espoon Kaupunkitekniikan keskus on saanut niistä kopiot. Muistutusten lyhennelmät ja kaupungin vastineet muistutuksiin toimitetaan lausunnon liitteenä.

Lahnuksentielle on jo pitkään todettu olevan tarve seudulliselle, eli kuntarajat ylittävälle jalankulku- ja pyöräilyväylälle HSL:n kävelyn ja pyöräilyn verkkosuunnitelmissa. Mm. Helsingin seudun pääpyöräilyverkkoselvityksessa (HLJ 2011) tarve on todettu. Tiesuunnitelman mukainen ratkaisu edistää alueellisen liikennejärjestelmäsuunnittelun toteutumista Espoon kaupungin alueella.
Lahnuksentien jalankulku- ja pyöräilyväylä sisältyy myös v. 2020 valmistuneeseen Espoon kaupungin omaan pääpyöräreittien toteuttamisohjelmaan sijoittuen sijalle 6/14. Hanke on suuntaa antavasti esitetty toteutettavaksi ohjelman ensimmäisellä viisivuotiskaudella. Hanke on toinen kahdesta tälle ajanjaksolle esitetyistä liikenneturvallisuusperusteisesta kohteesta.

Lahnuksentien jalankulku- ja pyöräilyväylä sisältyy voimassa olevan Espoon pohjoisosien yleiskaava I:n Kevyen liikenteen verkko v. 2020 -tavoitteeseen. Kyseinen jalankulku- ja pyöräilyväylä on siinä esitetty runkoraittiyhteytenä. Runkoraittiyhteydet vastaavat merkittävyydeltään pääosin nykyisiä seuturaitteja. Em. runkoraittien tavoiteverkko on esitetty oikeusvaikutteisen Espoon pohjoisosien yleiskaava I:n selostuksen kuvassa 4.6/3 (jossa piirustuksen nimiöosassa numerointi 4219/5).
Tiesuunnitelmassa esitetty jalankulku- ja pyöräilyväylä ei ole voimassa olevan yleiskaavan vastainen, eikä yleiskaava estä jalankulku- ja pyöräilyväylän toteuttamista.

Alueelle laaditaan parhaillaan Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaa, josta on ollut ehdotus nähtävillä syksyllä 2020. Yleiskaavaehdotuksen yleiskaavaselostuksen liitteenä esitetyssä pyöräliikenteen tavoiteverkossa on Lahnuksentielle merkitty seutureitin yhteystarve Nurmijärvelle. Kaavaehdotuksen kaavamääräyksissä korostetaan kävelyn ja pyöräilyn ottamista huomioon. Lahnuksentien varteen esitetyn jalankulku- ja pyörätien tiesuunnitelma on Espoon yleiskaavoituksen tavoitteiden mukainen ja se on luonteva jatke olemassa olevalle seutureitille Lahnuksentien eteläosassa välillä Vihdintie – Huhtamäentie.
Tiesuunnitelman alueella on lainvoimainen asemakaava (Lahnus-Korpilampi), joka rajautuu tiesuunnitelman eteläosaan. Tiesuunnitelma on voimassa olevan Lahnus-Korpilampi asemakaavan mukainen ja asemakaavassa on otettu huomioon tiealueen mahdollinen laajentaminen. Jalankulku- ja pyörätien rakentaminen ei näin ollen aiheuta haittaa alueen maankäytön suunnittelulle.

Tiesuunnitelman alueella on vireillä oleva asemakaava Ketunkorpi (paaluvälillä 440-2120). Ketunkorven asemakaavan tie- ja/tai katualueen varauksissa otetaan huomioon tiesuunnitelman mukaiset tilavaraukset.

Paaluvälillä 2120 – 3230/Nurmijärven raja esitetylle tieosuudelle ei ole tiedossa olevia kaavahankkeita. Esitetyn tiesuunnitelman mukainen linjaus ei estä alueen myöhempää asemakaavoitusta.

Mt 1324 Lahnuksentien jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Lahnus – Klaukkala, Espoo ja Nurmijärvi -tiesuunnitelmassa on riittävällä tavalla otettu huomioon Lahnuksentien varren olemassa oleva ja tulevaisuuden maankäyttö niin sujuvuuden kuin turvallisuudenkin näkökulmasta, eikä Espoon kaupungilla ole näiltä osin huomautettavaa tiesuunnitelmaan.

Liito-oravapuut ja -yhteydet on otettu tiesuunnitelmassa asianmukaisesti huomioon. Hankkeessa tulee varmistaa, ettei pohjavesille aiheudu haittaa. Työmaakoneita, tai niiden mahdollisia tankkauspaikkoja ei tulisi säilyttää pohjavesialueella. Jos tämä on välttämätöntä, niillä on oltava läpäisemätön alusta. Vuototilanteissa haitta-aineiden päätyminen pohjaveteen on oltava estetty. Pohjavesialue ulottuu suunnittelualueella Huhtamäen liittymästä noin maantien pl.1090 saakka / Y7 liittymään, ja alueen rajaus on asianmukaisesti merkitty tiesuunnitelmakartalle.

Tiesuunnitelman mukaiselle hankkeelle ei ole vielä talousarviorahoitusta eikä toteutusaikataulua. Kaupunki laatii tiesuunnitelman ratkaisuihin liittyen ja toteutukseen sovitettavassa aikataulussa katusuunnitelman tarkistuksen Huhtamäentien liittymän muutosten vuoksi aiheutuvan kadun tasauksen muutoksen lyhyehköllä matkalla puistoalueen kohdalla.

Uusia laskuojia ei ole tarpeen rakentaa. Nykyiset laskuojat ja laskuoja-alueiden rajat on esitetty tiesuunnitelmakartoilla. Espoon kaupunki laatii tarvittaessa asemakaava-alueellaan puistosuunnitelman, jonka käsittelyn yhteydessä laskuojan rajat voidaan hyväksyä liikennealueen ulkopuolella, sekä ottaa laskuojat huomioon tulevissa katu- ja puistosuunnitelmissaan.

Suunnittelualueelta saatavat tiehankkeeseen kelpaavat leikkausmassat käytetään mahdollisuuksien mukaan penkereisiin ja luiskatäyttöihin. Läjitysmassoille ei ole tiesuunnitelmassa esitetty erillistä maa-ainesten sijoitusaluetta. Läjitysmassojen sijoittaminen esitetään rakennussuunnitelmassa.

Espoon kaupunki osallistuu maantien tekemisestä aiheutuviin rakentamiskustannuksiin tiesuunnitelman kustannusarviossa ja kustannusjakoehdotuksessa esitellyllä tavalla. Hankkeen rakentamisen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 3 879 000,00 €, josta kaupungin osuudeksi on esitetty 1 099 200,00 €.

Espoon kaupunki luovuttaa tienpitoa varten tarvittavan omistamansa maa-alueen normaalia ja lainmukaista korvausta vastaan.

Espoon kaupunki sitoutuu siihen, että ELY-keskus toimii hankkeen urakkasopimuksen mukaisena rakennuttajana myös tiehankkeen aiheuttamien välttämättömien katujärjestelyiden osalta.

Kaupunki esittää kunnossapitovastuun jäävän Uudenmaan ELY-keskuksen vastuulle koko väylän osalta.

Espoon kaupunki ehdottaa, että vastuu Lahnuksentien jalankulku- ja pyöräilyväylän valaistuksen kunnossapidosta ja käyttökustannuksista kokonaisuudessaan (Espoon ja Nurmijärven alueella) siirtyy ELY-keskukselle sen jälkeen, kun maantie 1324 on rakentamis- ja parantamistyön jälkeen luovutettu yleiseen käyttöön.