Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Pohjois- ja keski-osien yleiskaavan käsittelyn päivittyvä seuranta

Espoon keskus

Syksyn nähtävillä olon jälkeen Espoon pohjois- ja keski-osien iso yleiskaava on ollut kaupunkisuunnittelulautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyssä tänä keväänä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta kävi monia keskusteluja asian tiimoilta ja tiivisti kokoustahtia. Lopullisessa päätöskokouksessa käsiteltiin kaavaa seitsemän tunnin ja 69:n äänestyksen verran.

Lautakunnasta kaava eteni kaupunginhallitukseen.

Lautakunta muutti kaavassa alueita niin isosti, että ne vaativat uudelleen nähtäville panon. Koska kaava on iso, kaupunginhallitus päätti irrottaa kaavasta ne alueet, jotka vaativat nähtäville panoa ja viedä eteenpäin kaavaa niiltä osia, joihin ei tullut isoja muutoksia. Pienet muutokset käyvät nähtäville panoa kevyemmän ja nopeamman kuulemiskäsittelyn. Mutta tämän jälkeen kuitenkin iso osa kaavasta jatkaa päätöksentekoprosessissa eteenpäin ja näihin poistettuihin osiin palataan myöhemmin.

Osassa kaavasta poistetuista osista puolestaan on kyse siitä, että maakuntakaava 2050 ei ole saanut lainvoimaa.  POKEa ja uutta maakuntakaaava on työstetty yhtä aikaa. Maakuntakaavan piti olla valmis jo nyt, mutta siinä tuli käsittelyvirhe. Espoo ei pysty viemään eteenpäin POKE kaavan osia, jotka ovat nykyisen maakuntakaavan vastaisia, vaikka ne olisi uuden maakuntakaavan mukaisia. Tämän vuoksi Mynttilän alue ja Histan ympäristössä Brobackasta jäi alueita nyt eteenpäin vietävän kaavan ulkopuolelle.
 
Tulevaisuudessa näihin nyt poistuneisiin kohtiin tullaan palaamaan jollain aikataululla ja niihin tulee uudet nähtävillä olot.

ELY keskuksen oikaisuvaatimus kesällä 2021

Ely keskus jätti POKE kaavasta valituksen sijaan oikaisuvaatimuksen. Espoon pitää reagoida tähän 6kk sisään eikä vaatimuksesta voi valittaa.

Kaupunginhallituksen käsittely muutetusta kaavasta

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli: Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy 29.11.2017 päivätyn ja Uudenmaan ELY-keskuksen oikaisukehotuksen johdosta 5.10.2021 ja 8.10.2021 muutetun Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan, oikeusvaikutteisen kaavakartan piirustusnumero 7100 sekä kaavakartan liitekartat piirustusnumerot 7244, 7101, 7102, 7103, 7104, 7105 ja 7106. Kaavakartan liitekartalla 3 Luontoarvojen verkosto 2050 (piirustusnumero 7102) ja liitekartalla 6 Yhdyskuntatekninen huolto ja ympäristöterveys 2050 (piirustusnumero 7105) on oikeusvaikutteisia merkintöjä ja määräyksiä, muilta osin liitekartat ovat informatiivisia.

Käsittely: Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset ja täydennykset on huomioitu päätösasian liiteasiakirjoissa.

Tiina Elo Kausteen kannattamana ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun liitteestä ilmenevän mukaisesti: “Vihreän ryhmän palautusesitys”.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu palautusesitys, on seuraavien puhujien keskitettävä puheenvuoronsa asian palauttamiseen. Keskustelun palautuksessa päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että ne, jotka kannattavat käsittelyn jatkamista äänestävät “Jaa” ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista äänestävät “Ei”.

Äänestyksessä 10 ääntä 3 ääntä vastaan kahden ollessa poissa, kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

Tiina Elo Kausteen kannattamana ehdotti, että: “Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava hylätään muuten paitsi ESA-radan ratakäytävän osalta.”

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu hylkäysehdotus, on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestyksessä ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa, ja ne jotka kannattavat Tiina Elon ehdotusta äänestävät ei.  Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen.

Äänestyksessä 12 ääntä 3 ääntä vastaan kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

Tiina Elo, Kauste ja Seppälä ilmoittivat eriävän mielipiteensä päätökseen.

 

Eli esitys hyväksyttiin. Vihreiden huoli on se, ettei tässäkään huomioitu ELY alkuperäistä lausuntoa riittävästi, joten todennäköistä on, että ELY keskus valittaa kaavasta eikä kaavaa saada lainvoimaiseksi vielä pitkään aikaan.

Seuraavaksi kaava jatkaa valtuustoon marraskuun tai joulukuun kokoukseen.